ជួរ​ឈរ

បញ្ជាក់​​លក្ខណសម្បត្តិ​ទទឹង​ជួរ​ឈរ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Table - Properties - Columns tab


សម្រួល​ទទឹង​តារាង

បង្កើន ឬ​បន្ថយ​ទទឹង​តារាង​ដោយ​ប្រើ​ទទឹង​ជួរឈរ​ដែល​បាន​កែប្រែ។ ជម្រើស​នេះ​នឹង​មិន​មាន​ទេ ប្រសិនបើ ស្វ័យប្រវត្តិ ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​នៅ​ក្នុង​តំបន់ តម្រឹម នៅ​លើ​ផ្ទាំង តារាង

លៃ​តម្រូវ​ជួរ​ឈរ​តាម​សមាមាត្រ

ប្រសិនបើ​អាច ការ​ប្ដូរ​ទទឹង​ជួរឈរ​គឺ​នឹង​ស្មើគ្នា​សម្រាប់​ជួរឈរ​នីមួយ។ ជម្រើស​នេះ​នឹង​មិន​មាន​ទេ ប្រសិនបើ ស្វ័យប្រវត្តិ ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​នៅ​ក្នុង​តំបន់ តម្រឹម នៅ​លើ​ផ្ទាំង តារាង

ចន្លោះ​នៅ​សល់

បង្ហាញ​​ចន្លោះសរុប​ ដែល​មាន​សម្រាប់​លៃ​តម្រូវ​ទទឹង​ជួរ​ឈរ ។ ដើម្បី​កំណត់​ទទឹង​តារាង ចុច​ផ្ទាំង តារាង  ។

ទទឹង​ជួរ​ឈរ

បញ្ជាក់​​ទទឹង​ជួរ​ឈរ សម្រាប់​តារាង ។

ទទឹង​ជួរ​ឈរជាច្រើន

បញ្ចូល​ទទឹង​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន សម្រាប់​ជួរ​ឈរ ។

ព្រួញ​ឆ្វេង

បង្ហាញ​ជួរ​ឈរ​តារាង​ដែលរក​ឃើញ​​នៅ​ខាង​ឆ្វេង​ជួរ​ឈរ​បច្ចុប្បន្ន ។

ព្រួញ​​ស្តាំ

បង្ហាញ​ជួរ​ឈរ​តារាង​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ខាង​ស្តាំ​ជួរ​ឈរ​បច្ចុប្បន្ន ។

ការ​កែសម្រួល​តារាង ដោយ​ប្រើ​ក្តារ​ចុច