ទ្រង់ទ្រាយ​តារាង

បញ្ជាក់​​លក្ខណសម្បត្តិ​នៃ​តារាង​ដែល​បាន​ជ្រើស ឧទាហរណ៍ ឈ្មោះ តម្រឹម គម្លាត ទទឹង​ជួរ​ឈរ ស៊ុម និង ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose Table - Properties


តារាង

បញ្ជាក់​ទំហំ ទីតាំង គម្លាត និង ជម្រើស​ការ​តម្រឹម សម្រាប់​តារាង​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

លំហូរ​អត្ថបទ

កំណត់​ជ្រើស​លំហូរ​អត្ថបទ សម្រាប់​អត្ថបទ​នៅ​ពី​មុខ ឬ​បន្ទាប់​ពី​តារាង ។

ជួរ​ឈរ

បញ្ជាក់​​លក្ខណសម្បត្តិ​ទទឹង​ជួរ​ឈរ ។

ស៊ុម

កំណត់​ជម្រើស​ស៊ុម​សម្រាប់​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ក្នុង Writer ឬ Calc ។

​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​

កំណត់​ពណ៌​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​ ឬ​ក្រាហ្វិក ។

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.