រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ

បញ្ជាក់​​រចនាប័ទ្ម​ទ្រង់ទ្រាយ និង ប្លង់​សម្រាប់​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន រួម​ទាំង​រឹម​ទំព័រ បឋមកថា និង បាតកថា និង ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​ទំព័រ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - ទំព័រ

Choose View - Styles - open context menu New/Modify (for Page Styles)


អ្នក​រៀប​ចំ

កំណត់​ជម្រើស​សម្រាប់​រចនាប័ទ្ម​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ទំព័រ

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​​​កំណត់​ប្លង់​ទំព័រ​សម្រាប់​ឯកសារ​ទំព័រ​តែ​មួយ​ ឬ​ច្រើន​ ព្រម​ទាំង​ទ្រង់​ទ្រាយ​ក្រដាស​ និង ការ​បង់​លេខ​រៀង ។

​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​

កំណត់​ពណ៌​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​ ឬ​ក្រាហ្វិក ។

បឋមកថា

បន្ថែម​បឋមកថា​ទៅ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន​ ។ បឋមកថា​គឺ​ជា​ផ្ទៃ​មួយ​​​នៅ​ក្នុង​រឹទំព័រ​​កំពូល​ ដែល​អ្នក​អាច​បន្ថែម​អត្ថបទ​ ឬ​ក្រាហ្វិក ។

បាតកថា

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

ស៊ុម

កំណត់​ជម្រើស​ស៊ុម​សម្រាប់​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ក្នុង Writer ឬ Calc ។

ជួរ​ឈរ

បញ្ជាក់​​ចំនួន​ជួរ​ឈរ និង ប្លង់​ជួរ​ឈរ សម្រាប់​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ ស៊ុម ឬ​ភាគ ។

Footnote

Specifies the layout options for footnotes, including the line that separates the footnote from the main body of document.

ការ​គាំទ្រ​ភាសា​អាស៊ី

These commands can only be accessed after you enable support for Asian languages in - Language Settings - Languages.

ក្រឡា​ចត្រង្គ អត្ថបទ

បន្ថែម​ក្រឡា​ចត្រង្គ​អត្ថបទ​ទៅ​រចនាប័ទ្ម​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន​ ។ ជម្រើស​នេះ​អាច​ប្រើ​បាន​ លុះ​ត្រា​តែ​ការ​គាំទ្រ​ភាសា​អាស៊ី​ត្រូវ​បាន​បើក​​ក្រោម​ ការកំណត់​ភាសា - ភាសា​ នៅ​ក្នុង​ប្រអប់​ ជម្រើស​ ។

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.