ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទំហំ និង ផ្លាស់ទី​ស៊ុម វត្ថុ​ដោយ​ប្រើ​ក្តារ​ចុច

អ្នក​អាច​ប្តូរ​ទំហំ និង ផ្លាស់ទី​ស៊ុម និង វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ដោយ​ប្រើ​ក្តារ​ចុច ។

ដើម្បី​ផ្លាស់ទី​ស៊ុម ឬ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស ចុច​គ្រាប់​ចុច​ព្រួញ ។ ដើម្បី​ផ្លាស់ទី​មួយ​ភីកសែល សង្កត់ ហើយ​បន្ទាប់​ចុច​គ្រាប់​ចុច​ព្រួញ ។

ដើម្បី​ប្ដូរ​ទំហំ​ស៊ុម ឬ​វត្ថុ​ដែល​ជ្រើស ដំបូង​ចុច បញ្ជា (Ctrl) + (Tab) ។ ឥឡូវ​នេះ​ចំណុច​ទាញ​មួយ​លោត​ភ្លឹបភ្លែតៗ​បង្ហាញ​ថា វា​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស ។ ដើម្បី​ជ្រើស​ចំណុច​ទាញ​មួយ​ផ្សេង​ទៀត ចុច បញ្ជា (Ctrl) + ថេប (Tab) ម្ដង​ទៀត ។ ចុច​គ្រាប់​ចុច​ព្រួញ​ដើម្បី​ប្ដូរ​ទំហំ​វត្ថុ​ដោយ​ឯកតា​ក្រឡា​ចត្រង្គ​មួយ ។ ដើម្បី​ប្ដូរ​ទំហំ​មួយ​ភីកសែល សង្កត់ ហើយ​បន្ទាប់​ចុច​គ្រាប់​ចុច​ព្រួញ ។

The increment by which you move an object with the keyboard is determined by the document grid. To change the properties of the document grid, choose - LibreOffice Writer - Grid.

ការ​ប្រើ​​គ្រាប់​​ចុច​ផ្លូវ​កាត់ (LibreOffice Writer ភាព​អាច​ចូល​ដំណើរការ​បាន)