អនុគមន៍

Depending on the field type that you select, you can assign conditions to certain functions. For example, you can define a field that executes a macro when you click the field in the document, or a condition that, when met, hides a field. You can also define placeholder fields that insert graphics, tables, frames and other objects into your document when needed.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស បញ្ចូល - វាល - ផ្សេង​ៗ - ផ្ទាំង អនុគមន៍


ប្រភេទ

រាយ​ប្រភេទ​វាល​ដែល​មាន ។ ដើម្បី​បន្ថែម​វាល​មួយ​ទៅ​ឯកសារ​របស់​អ្នក ចុច​ប្រភេទ​វាល​មួយ ចុច​វាល​មួយ​ក្នុង​បញ្ជី ជ្រើស និង ​បន្ទាប់​មក​​ចុច បញ្ចូល ។ វាល​ដូច​ខាង​ក្រោម​ដែល​អាច​មាន ៖

ប្រភេទ

អត្ថន័យ

អត្ថបទ​​លក្ខខណ្ឌ

បញ្ចូល​អត្ថបទ​ប្រសិន​បើ លក្ខខណ្ឌ ត្រូវ​បាន​ជួប ។ ឧទាហរណ៍ បញ្ចូល "sun eq 1" ក្នុង​ប្រអប់ លក្ខខណ្ឌ ហើយ​បន្ទាប់​មក​អត្ថបទ​ដែល​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល​នៅ​ពេល​អថេរ "sun" ស្មើ "1" ក្នុង​ប្រអប់ នោះ  ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់ អ្នក​ក៏​អាច​បញ្ចូល​អត្ថបទ​ដែល​អ្នក​ចង់​បង្ហាញ​នៅ​ពេល​លក្ខខណ្ឌ​នេះ​មិនត្រូវ​បាន​ជួប នៅ​ក្នុង​ប្រអប់ ផ្សេង​ពី​នោះ ។ ដើម្បី​កំណត់​អថេរ "sun" ចុច​ផ្ទាំង អថេរ ជ្រើស "កំណត់​អថេរ" វាយ "sun" ក្នុង​ប្រអប់ ឈ្មោះ និង តម្លៃ​របស់​វា​ក្នុង​ប្រអប់ តម្លៃ ។

បញ្ជី​បញ្ចូល

បញ្ចូល​វាល​អត្ថបទ​មួយ ដែល​បង្ហាញ​ធាតុ​មួយ​ពី​បញ្ជី​មួយ ។ អ្នក​អាច​បន្ថែម កែសម្រួល និង យក​ធាតុ​ចេញ និង ផ្លាស់ប្តូរ​លំដាប់​ពួកវា​ក្នុង​បញ្ជី ។ ចុច​វាល បញ្ជី​បញ្ចូល ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ឬ​ចុចបញ្ជា​​(Ctrl)+​ប្តូរ​(Shift)+​F9 ដើម្បី​បង្ហាញ​ប្រអប់ ជ្រើស​ធាតុ ។

វាល​បញ្ចូល

បញ្ចូល​វាល​អត្ថបទ ដែល​អ្នក​អាច​បើក​ដោយ ចុច វា​ក្នុង​ឯកសារ ។ បន្ទាប់​មក​អ្នក​អាច​ផ្លាស់ប្តូរ​អត្ថបទ ដែល​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ ។

ប្រតិបត្តិ​ម៉ាក្រូ

បញ្ចូល​វាល​អត្ថបទ​មួយ​ដែល​រត់​ម៉ាក្រូ នៅ​ពេល​អ្នក​ចុច​វាល​ក្នុង​ឯកសារ ។ ដើម្បី​ផ្តល់​តម្លៃ​ម៉ាក្រូ​មួយ​ទៅ​វាល ចុច​ប៊ូតុង ម៉ាក្រូ ។

កន្លែង​ដាក់

បញ្ចូល​វាល​កន្លែង​ដាក់​ក្នុង​ឯកសារ ឧទាហរណ៍ សម្រាប់​ក្រាហ្វិក ។ នៅ​ពេល​អ្នក​ចុច​វាល​កន្លែង​ដាក់​ក្នុង​ឯកសារ អ្នក​ត្រូវ​បាន​ទាមទារ​ដើម្បី​បញ្ចូល​ធាតុ​ដែល​បាត់ ។

អត្ថបទ​ដែល​លាក់

Inserts a text field that is hidden when the condition that you specify is met. To use this function, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids and clear the Fields: Hidden text check box.

កថាខណ្ឌ​​ដែល​លាក់

Hides a paragraph when the condition that you specify is met. To use this function, choose - LibreOffice Writer - Formatting Aids and clear the Fields: Hidden paragraph check box.

ផ្សំ​តួអក្សរ

ផ្សំ​រហូត​ដល់៦ តួ​អក្សរ ដូច្នេះ​ពួក​វា​អាច​ធ្វើ​ជា​តួ​អក្សរ​តែ​មួយ ។ លក្ខណៈ​ពិសេស​នេះ​មាន​តែ​នៅ​ពេល ពុម្ព​អក្សរ​អាស៊ី​ត្រូវ​បាន​គាំទ្រ ។


រូប​តំណាង​ចំណាំ

វាល​ដូច​ខាង​ក្រោម អាច​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​តែ​ប្រសិន​បើ ប្រភេទ​វាល​ដែល​ទាក់ទង ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ក្នុង​បញ្ជី ប្រភេទ  ។


ទ្រង់ទ្រាយ

ចុច​ទ្រង់ទ្រាយ​ដែល​អ្នក​ចង់​អនុវត្ត​ទៅ​វាល​ដែល​បាន​ជ្រើស ឬ​ចុច "ទ្រង់ទ្រាយ​បន្ថែម" ដើម្បី​កំណត់​ទ្រង់ទ្រាយ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​មួយ ។

សម្រាប់​វាល​អនុគមន៍ វាល​ទ្រង់ទ្រាយ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ សម្រាប់​តែ​វាល​ប្រភេទ​កន្លែង​ដាក់ ។ នៅ​ទីនេះ ទ្រង់ទ្រាយ​កំណត់​វត្ថុ ដែល​កន្លែង​ដាក់​តំណាង​ឲ្យ ។

លក្ខខណ្ឌ

សម្រាប់​វាល​ដែល​បាន​តភ្ជាប់​ទៅ លក្ខខណ្ឌមួយ បញ្ចូល​លក្ខណៈ​វិនិច្ឆ័យ​នៅ​ទី​នេះ ។

បន្ទាប់មក ផ្សេងៗទៀត

Enter the text to display when the condition is met in the Then box, and the text to display when the condition is not met in the Else box.

អ្នក​ក៏​អាច​បញ្ចូល​វាល​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ក្នុង​ប្រអប់ នោះ និង ពុំនោះសោត ដោយ​ប្រើ​ទ្រង់ទ្រាយ "ឈ្មោះ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ.ឈ្មោះ​តារាង.ឈ្មោះ​វាល" ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ប្រសិន​បើ​តារាង ឬ​ឈ្មោះ​វាល​មិន​មាន​ក្នុង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ គ្មាន​អ្វី​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល ។


រូប​តំណាង​ចំណាំ

ប្រសិន​បើ​អ្នក​រួម​បញ្ចូល (") ក្នុង "ឈ្មោះ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ.ឈ្មោះ​តារាង.ឈ្មោះ​វាល" កន្សោម​​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ជា​អត្ថបទ ។


សេចក្តី​​​យោង

វាយ​បញ្ចូល​អត្ថបទ​ដែល​អ្នក​ចង់​បង្ហាញ​ក្នុង​វាល ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​កំពុង​បញ្ចូល​វាល​កន្លែង​ដាក់ វាយ​បញ្ចូល​អត្ថបទ​ដែល​អ្នក​ចង់​បង្ហាញ​ជា​ព័ត៌មាន​ជំនួយ នៅ​ពេល​អ្នក​ដាក់​ព្រួញ​​កណ្តុរ​លើ​វត្ថុ ។

ទ្រង់ទ្រាយ

ជ្រើស​ម៉ាក្រូ​ដែល​អ្នក​ចង់​រត់ នៅ​ពេល​វាល​ត្រូវ​បាន​ចុច ។

ឈ្មោះ​​ម៉ាក្រូ

បង្ហាញ​ឈ្មោះ​ម៉ាក្រូ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

កន្លែង​ដាក់

វាយ​បញ្ចូល​អត្ថបទ ដែល​អ្នក​ចង់​ឲ្យ​លេច​ឡើង​ក្នុង​វាល​កន្លែង​ដាក់ ។

អត្ថបទ​ដែល​លាក់

វាយ​បញ្ចូល​អត្ថបទ​ដែល​អ្នក​ចង់​លាក់ ប្រសិន​បើ​ជួប​​លក្ខខណ្ឌ​ ។

តួ​អក្សរ​

បញ្ចូល​តួអក្សរ​ដែល​អ្នក​ចង់​ផ្សំ ។ អ្នក​អាច​ផ្សំ​ច្រើន​បំផុត៦ តួអក្សរ ។ ជម្រើស​នេះ​អាច​ប្រើ​បាន សម្រាប់​តែ​ប្រភេទ​វាល ផ្សំ​តួអក្សរ

តម្លៃ

បញ្ចូល​តម្លៃ សម្រាប់​វាល​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ម៉ាក្រូ

បើក កម្មវិធី​ជ្រើស​ម៉ាក្រូ ដែល​អ្នក​អាច​ជ្រើស​ម៉ាក្រូ ដែល​នឹង​រត់​នៅ​ពេល​អ្នក​ចុច​វាល​ដែល​បាន​ជ្រើស​ក្នុង​ឯកសារ ។ ប៊ូតុង​នេះ​មាន​សម្រាប់​តែ​វាល​អនុគមន៍ "ប្រតិបត្តិ​ម៉ាក្រួ" ប៉ុណ្ណោះ ។

វត្ថុ​បញ្ជា​ដូច​ខាង​ក្រោម​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ សម្រាប់​វាល បញ្ជី​បញ្ចូល

ធាតុ

បញ្ចូល​ធាតុ​ថ្មី​មួយ ។

បន្ថែម

បន្ថែម ធាតុ ទៅ​បញ្ជី ។

ធាតុ​នៅ​​លើ​បញ្ជី

រាយ​ធាតុ ។ ធាតុ​ដែលខ្ពស់​ជាង​គេ ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​ក្នុង​ឯកសារ ។

យក​ចេញ

យក​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ចេញ​ពី​បញ្ជី ។

ផ្លាស់ទី​ឡើង​លើ

ផ្លាស់ទី​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ឡើង​លើ​ក្នុង​បញ្ជី ។

ផ្លាស់ទី​ចុះ​ក្រោម

ផ្លាស់ទី​ធាតុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ចុះ​ក្រោម​ក្នុង​បញ្ជី ។

ឈ្មោះ

បញ្ចូល​ឈ្មោះ​ផ្សេង​ៗ​គ្នា សម្រាប់ បញ្ជី​បញ្ចូល ។

ជ្រើស​ធាតុ

ប្រអប់​នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ នៅ​ពេល​អ្នក​ចុច​វាល បញ្ជី​បញ្ចូល ក្នុង​ឯកសារ ។

Choose the item that you want to display in the document, then click OK.

កែ​សម្រួល

Displays the Edit Fields: Functions dialog, where you can edit the Input list.

បន្ទាប់

Closes the current Input list and displays the next, if available. You see this button when you open the Choose Item dialog by Ctrl+Shift+F9.