វាល

បញ្ចូល​វាល​នៅ​ត្រង់​ទីតាំង​ទស្សន៍​ទ្រនិច​បច្ចុប្បន្ន ។ ប្រអប់​រាយ​បញ្ជី​វាល​ដែល​មាន​ទាំងអស់ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស បញ្ចូល - វាល - ផ្សេង​ៗ

+F2

លើ​របារ​ឧបករណ៍ បញ្ចូល ចុច

រូបតំណាង

វាល​បញ្ចូល


អំពី​វាល

ឯកសារ

Fields are used to insert information about the current document, for example, file name, template, statistics, user data, date, and time.

សេចក្ដីយោង​ឆ្លង

នេះ​ជា​កន្លែង​ដែល​អ្នក​បញ្ចូល​សេចក្តី​យោង ឬ​វាល​ដែល​បាន​យោង​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។ សេចក្តី​យោង​ជា​វាល​យោង​ក្នុង​ឯកសារ​ដូច​គ្នា ឬ​ក្នុង​ឯកសារ​រង​នៃ​ឯកសារ​មេ​មួយ ។

គុណ​សម្បត្តិ​នៃ​ការ​បញ្ចូល​សេចក្តី​​យោង​ឆ្លង​ជា​វាល គឺ​អ្នក​មិន​បាច់​លៃ​តម្រូវ​សេចក្តី​យោង​ដោយ​ដៃ រៀងរាល់​ពេល​ដែល​អ្នក​ផ្លាស់ប្តូរ​ឯកសារ ។ គ្រាន់​តែ​ធ្វើ​ឲ្យ​វាល​ទាន់​សម័យ​ដោយ​ប្រើ F9 ហើយ​សេចក្តី​យោង​ក្នុង​ឯកសារ នឹង​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ផង​ដែរ ។

អនុគមន៍

Depending on the field type that you select, you can assign conditions to certain functions. For example, you can define a field that executes a macro when you click the field in the document, or a condition that, when met, hides a field. You can also define placeholder fields that insert graphics, tables, frames and other objects into your document when needed.

ព័ត៌មាន​ឯកសារ

DocInformation fields contain information about the properties of a document, such as the date a document was created. To view the properties of a document, choose File - Properties.

អថេរ

Variable fields let you add dynamic content to your document. For example, you can use a variable to reset the page numbering.

មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

You can insert fields from any database, for example, address fields, into your document.

បញ្ចូល

បញ្ចូល​វាល​ដែល​ជ្រើស​នៅ​ទីតាំង​ទស្សន៍​ទ្រនិច​បច្ចុប្បន្ន​ក្នុង​ឯកសារ ។ ដើម្បី​បិទ​ប្រអប់ ចុច​ប៊ូតុង បិទ ។