ចូល​បន្ទាត់

ចូល​បន្ទាត់​ភាគ​ជាមួយ​រឹម​ទំព័រ​ឆ្វេង និង ស្តាំ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស បញ្ចូល - ភាគ - ផ្ទាំង ចូល​បន្ទាត់\ ឬ​ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - ភាគ


មុន​ភាគ

បញ្ជាក់​​ការ​ចូល​បន្ទាត់ ពី​មុខ​ភាគ​នៅ​រឹម​ទំព័រ​ខាង​ឆ្វេង ។

បន្ទាប់​ពី​ភាគ

បញ្ជាក់​​ការ​ចូល​បន្ទាត់ បន្ទាប់​ពី​ភាគ​នៅ​រឹម​ទំព័រ​ខាង​ស្តាំ ។

បញ្ចូល​ភាគ

ពាក្យ​បញ្ជា វាល