បញ្ចូល​ការ​​បំបែក​​ដោយ​​ដៃ

បញ្ចូល​ចុះ​បន្ទាត់ ការ​បំបែក​ជួរ​ឈរ ឬ​ការ​បំបែក​ទំព័រ នៅ​ទីតាំង​ទស្សន៍​ទ្រនិច​បច្ចុប្បន្ន ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស បញ្ចូល - ការ​បំបែក​ដោយ​ដៃ


ប្រភេទ

ជ្រើស​ប្រភេទ​បំបែក​ដែល​អ្នក​ចង់​បញ្ចូល ។

ចុះ​បន្ទាត់

Ends the current line, and moves the text found to the right of the cursor to the next line, without creating a new paragraph.

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

អ្នក​ក៏​អាច​បញ្ចូល​ចុះ​បន្ទាត់ ដោយ​ចុច ប្តូរ​(Shift) + បញ្ចូល(Enter) ។


ការ​បំបែក​ជួរ​ឈរ

Inserts a manual column break (in a multiple column layout), and moves the text found to the right of the cursor to the beginning of the next column. A manual column break is indicated by a nonprinting border at the top of the new column.

បំបែក​ទំព័រ

Inserts a manual page break, and moves the text found to the right of the cursor to the beginning of the next page. The inserted page break is indicated by a nonprinting border at the top of the new page.

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

You can also insert a page break by pressing +Enter. However, if you want to assign the following page a different Page Style, you must use the menu command to insert the manual page break.


រចនាប័ទ្ម

Select the page style for the page that follows the manual page break.

​ប្តូរ​លេខ​ទំព័រ

Assigns the page number that you specify to the page that follows the manual page break. This option is only available if you assign a different page style to the page that follows manual page break.

លេខ​ទំព័រ

Enter the new page number for the page that follows the manual page break.

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ដើម្បី​បង្ហាញ​ការ​បំបែក​ដោយ​ដៃ ជ្រើស មើល - តួអក្សរ​មិន​បោះពុម្ព ។


ការ​បញ្ចូល និង លុប​ការ​បំបែក​ទំព័រ