ប្លង់បណ្ដាញ

Displays the document as it would be viewed in a Web browser. This is useful when you create HTML documents.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស មើល - ប្លង់​បណ្តាញ

នៅ​លើ​របារ​ឧបករណ៍ បើក

Icon

Web