របារ​ស្ថានភាព

របារ​ស្ថានភាព​បង្ហាញ​ព័ត៌មាន​អំពី​ឯកសារ​សកម្ម ។

ពង្រីក

បញ្ជាក់​​កត្តា​ពង្រីក​ការ​បង្ហាញ​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន ។

ការ​កែប្រែ​ឯកសារ​

ប្រសិនបើ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ទៅ​ឯកសារ​ដែល​មិនទាន់​បាន​រក្សាទុក នោះ "*" គឺ​ត្រូវបាន​បង្ហាញ​នៅ​ក្នុង​វាល​នេះ​លើ​របារ​ស្ថានភាព ។ វា​ក៏​អនុវត្ត​ទៅឯកសារ​ថ្មី​ផងដែរ មិនមែន​ឯកសារ​ដែល​មិនទាន់​រក្សាទុក​នោះទេ ។