សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​សំណុំ

Assign different set operators to the characters in your LibreOffice Math formula. The individual operators are shown in the lower section of the Elements pane. Call the context menu in the Commands window to see an identical list of the individual functions. Any operators not found in the Elements pane have to be entered directly in the Commands window. You can also directly insert other parts of the formula even if symbols already exist for them.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​ក្នុង​បង្អួច "ពាក្យ​បញ្ជា" - ជ្រើស កំណត់​ប្រមាណ​វិធី​

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Set Operations from the listbox.


After selecting the Set Operations item in the Elements pane, relevant icons will be shown in the lower part of this pane. Simply click a symbol to incorporate the operator in the formula being edited in the Commands window.

ប្រមាណ​វិធី​សំណុំ​ពិស្តារ ៖

Icon

ត្រូវ​បាន​រួម​បញ្ចូល​ក្នុង

ប្រើ​រូប​តំណាង​​នេះ​ដើម្បី​បញ្ចូល​សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​សំណុំ ជា​របស់ ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។ អ្នក​ក៏​អាច​បញ្ចូល <?> in <?> ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​បង្អួច "ពាក្យ​បញ្ជា" ។

Icon

មិន​ត្រូវ​បាន​រួម​បញ្ចូល​ក្នុង

ប្រើ​រូប​តំណាង​​នេះ​ដើម្បី​បញ្ចូល​សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​សំណុំ មិន​មែន​ជា​របស់ ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។ អ្នក​ក៏​អាច​បញ្ចូល <?> notin <?> ​ក្នុង​បង្អួច "ពាក្យ​បញ្ជា" ។

Icon

រួម​បញ្ចូល

ប្រើ​រូប​តំណាង​នេះ​ដើម្បី​បញ្ចូល​សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​សំណុំ រួម​បញ្ចូល ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។ អ្នក​ក៏​អាច​បញ្ចូល <?> owns <?> ឬ​<?> ni <?> ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​បង្អួច "ពាក្យ​បញ្ជា" ។

Icon

សំណុំ​ទទេ

ប្រើ​រូប​តំណាង​នេះ​ដើម្បី​បញ្ចូល សំណុំ​ទទេ ។ បញ្ចូល emptyset ក្នុង​បង្អួច "ពាក្យ​បញ្ជា" ដើម្បី​បញ្ចូល​សំណុំ​ទទេ​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ។

Icon

ការ​ប្រសព្វ

ប្រើ​រូប​តំណាង​នេះ​ដើម្បី​បញ្ចូល​កន្លែង​ដាក់​ពីរ ជាមួយ​សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​សំណុំ ប្រសព្វ​សំណុំ កើត​ឡើង​ដូច​គ្នា​ប្រសិន​បើ​អ្នក​បញ្ចូល <?> intersection <?> ក្នុង​បង្អួច "ពាក្យ​បញ្ជា" ។

Icon

ប្រជុំ

ប្រើ​រូប​តំណាង​​នេះ​ដើម្បី​បញ្ចូល​សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​សំណុំ ប្រជុំ ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។ អ្នក​ក៏​អាច​បញ្ចូល <?> union <?> ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​បង្អួច "ពាក្យ​បញ្ជា" ។

Icon

ផលដក

ប្រើ​រូប​តំណាង​នេះ​ដើម្បី​បញ្ចូល​សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​សំណុំ ភាព​ខុស​គ្នា ។ អ្នក​ក៏​អាច​បញ្ចូល <?> setminus <?> ឬ​<?> bslash <?> ក្នុង​បង្អួច "ពាក្យ​បញ្ជា" ។

Icon

សំណុំ​ផល​ចែក

ប្រើ​រូប​តំណាង​នេះ​ដើម្បី​បញ្ចូល​សញ្ញា / សម្រាប់​បង្កើត សំណុំ​ផល​ចែក ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។ បញ្ចូល <?>slash<?> ក្នុង​បង្អួច "ពាក្យ​បញ្ជា" ដើម្បី​សម្រេច​បាន​នូវ​លទ្ធផល​ដូច​គ្នា ។

Icon

អាឡេប

ប្រើ​រូប​តំណាង​នេះ​ដើម្បី​បញ្ចូល ចំនួន​កាឌីណាល់ ។ អ្នក​អាច​សម្រេច​បាន​លទ្ធផល​ដូច​គ្នា ដោយ​បញ្ចូល aleph ក្នុង​បង្អួច "ពាក្យ​បញ្ជា" ។

Icon

សំណុំ​រង

ប្រើ​រូប​តំណាង​នេះ​ដើម្បី​បញ្ចូល​សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​សំណុំ ជា​សំណុំ​រង​នៃ ។ អ្នក​ក៏​អាច​បញ្ចូល <?>subset<?> ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​បង្អួច "ពាក្យ​បញ្ជា" ។

Icon

សំណុំ​រង ឬ​ស្មើ​ទៅ​នឹង

ប្រើ​រូប​តំណាង​នេះ​ដើម្បី​បញ្ចូល​សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​សំណុំ ជា​សំណុំ​រង ឬ​ស្មើ​ទៅ​នឹង ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។ អ្នក​ក៏​អាច​បញ្ចូល <?>subseteq<?> ក្នុង​បង្អួច "ពាក្យ​បញ្ជា" ។

Icon

សំណុំ​មេ

ប្រើ​រូប​តំណាង​​នេះ​ដើម្បី​បញ្ចូល​សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​សំណុំ ជា​សំណុំ​រង​នៃ ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។ អ្នក​ក៏​អាច​បញ្ចូល <?>supset<?> ​ក្នុង​បង្អួច "ពាក្យ​បញ្ជា" ។

Icon

សំណុំ​មេ ឬ​ស្មើ​ទៅ​នឹង

ប្រើ​រូប​តំណាង​​នេះ​ដើម្បី​បញ្ចូល​សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​សំណុំ ជា​សំណុំ​មេ ឬ​ស្មើ​ទៅ​នឹង ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។ ជា​ជំនួស អ្នក​​អាច​បញ្ចូល <?>supseteq<?> ក្នុង​បង្អួច "ពាក្យ​បញ្ជា" ។

Icon

មិន​មែន​សំណុំ​រង

ប្រើ​រូប​តំណាង​​នេះ​ដើម្បី​បញ្ចូល​សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធីសំណុំ មិន​មែន​សំណុំ​រង ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។ ជំនួស​ឲ្យ​ការ​ធ្វើ​ដូច្នេះ អ្នក​ក៏​អាច​បញ្ចូល <?>nsubset<?> ។

Icon

មិន​មែន​សំណុំ​រង ឬ​មិន​ស្មើ​ទៅ​នឹង

ប្រើ​រូប​តំណាង​នេះ​ដើម្បី​បញ្ចូល​សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​សំណុំ មិន​មែន​សំណុំ​រង ឬ​មិន​ស្មើ​ទៅ​និង ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។ អ្នក​ក៏​អាច​បញ្ចូល <?>nsubseteq<?> ក្នុង​បង្អួច "ពាក្យ​បញ្ជា" ។

Icon

មិន​មែន​សំណុំ​មេ

ប្រើ​រូប​តំណាង​​នេះ​ដើម្បី​បញ្ចូល​សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​សំណុំ មិន​មែន​សំណុំ​មេ ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។ អ្នក​ក៏​អាច​បញ្ចូល <?>nsupset<?> ក្នុង​បង្អួច "ពាក្យ​បញ្ជា" ។

Icon

មិន​មែន​សំណុំ​មេ ឬ​មិន​ស្មើ​ទៅ​នឹង

ប្រើ​រូប​តំណាង​នេះ​ដើម្បី​បញ្ចូល​សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​សំណុំ មិន​មែន​សំណុំ​មេ ឬ​មិន​ស្មើ​ទៅ​នឹង ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។ ជំនួស​ឲ្យ​ការ​ធ្វើ​ដូច្នេះ អ្នក​អាច​វាយ <?>nsupseteq<?> ក្នុង​បង្អួច "ពាក្យ​បញ្ជា" ។

Icon

សំណុំ​ចំនួន​ធម្មជាតិ

ប្រើ​រូប​តំណាង​​នេះ​ដើម្បី​បញ្ចូល​តួ​អក្សរ​មួយ​សម្រាប់ សំណុំ​ចំនួន​ធម្មជាតិ ។ ជំនួស​ឲ្យ​ការ​ធ្វើ​ដូច្នេះ អ្នក​អាច​បញ្ចូល setn ​ក្នុង​បង្អួច "ពាក្យ​បញ្ជា" ។

Icon

សំណុំ​ចំនួន​សនិទាន

ប្រើ​រូប​តំណាង​នេះ​ដើម្បី​បញ្ចូល​តួ​អក្សរ​សម្រាប់ សំណុំ​ចំនួន​សនិទាន ។ អ្នក​ក៏​អាច​ធ្វើ​ដូច្នេះ​ដោយ​បញ្ចូល setz ក្នុង​បង្អួច "ពាក្យ​បញ្ជា" ។

Icon

សំណុំ​ចំនួន​សនិទាន

ប្រើ​រូប​តំណាង​នេះ​ដើម្បី​បញ្ចូល​តួ​អក្សរ​សម្រាប់ សំណុំ​ចំនួន​សនិទាន ។ អ្នក​ក៏​អាច​ធ្វើ​ដូច្នេះ​ដោយ​បញ្ចូល setq ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​បង្អួច "ពាក្យ​បញ្ជា" ។

Icon

សំណុំ​ចំនួន​ពិត

ប្រើ​រូប​តំណាង​នេះ​ដើម្បី​បញ្ចូល​តួ​អក្សរ​សម្រាប់ សំណុំ​ចំនួន​ពិត ។ ជំនួស​ឲ្យ​ការ​ធ្វើ​ដូច្នេះ អ្នក​អាច​បញ្ចូល setr ក្នុង​បង្អួច "ពាក្យ​បញ្ជា" ។

Icon

សំណុំ​ចំនួន​កុំផ្លិច

ប្រើ​រូប​តំណាង​នេះ​ដើម្បី​បញ្ចូល​តួ​អក្សរ​មួយ​សម្រាប់ សំណុំ​ចំនួន​កុំផ្លិច ។ អ្នក​ក៏​អាច​បញ្ចូល setc ក្នុង​បង្អួច "ពាក្យ​បញ្ជា" ។

រូប​តំណាង​ព្រមាន

សូម​ប្រាកដ​ថា​បាន​ទុក​គម្លាត (ចន្លោះ) រវាង​តម្លៃ និង ពាក្យ​បញ្ជា​នៅ​ពេល​បញ្ចូល​ពួក​វា​ដោយ​ដៃ​ក្នុង​បង្អួច "ពាក្យ​បញ្ជា" ។ នេះ​ធ្វើ​ឲ្យ​ប្រាកដ​ថា​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ត្រឹមត្រូវ​ត្រូវ​បាន​សម្រេច​បាន ។