ទ្រង់ទ្រាយ

You can choose among various options for formatting a LibreOffice Math formula. The format options are displayed in the lower part of the Elements pane. These options are also listed in the context menu of the Commands window.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​ក្នុង​បង្អួច "ពាក្យ​បញ្ជា" - ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Formats from the listbox.


The following is a complete list of all available formatting options in LibreOffice Math. The icon next to the formatting option indicates that it can be accessed through the Elements pane (menu View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

រូប​តំណាង​ចំណាំ

តួ​អក្សរ "a" សំដៅ​លើ​កន្លែង​ដាក់​ក្នុង​រូបមន្ត​របស់​អ្នក​ដែល​អ្នក​ចង់​ផ្តល់​តម្លៃ​ទៅ​ឲ្យ​ទ្រង់ទ្រាយ​នីមួយ​ៗ ។ អ្នក​អាច​ជំនួស​តួ​អក្សរ​នេះ សម្រាប់​ទ្រង់ទ្រាយ​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​អ្នក​ចង់​បាន ។


ជម្រើស​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ

Icon

អក្សរ​តូច​លើ​ឆ្វេង

បញ្ចូល​អក្សរ​តូច​លើ​​ទៅ​ខាង​ឆ្វេង​នៃ​កន្លែង​ដាក់ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ <?>lsup{<?>} ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

អក្សរតូចលើ កំពូល

បញ្ចូល​អក្សរ​តូច​លើ​មួយ​​ដោយ​ផ្ទាល់​ពី​លើ​កន្លែង​ដាក់​​ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វា​យ​<?>csup<?> ដោយផ្ទាល់​ក្នុង​បង្អួចពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

អក្សរ​តូច​លើ​ស្តាំ

បញ្ចូល​អក្សរ​តូច​លើ​មួយ​ទៅ​ខាង​ស្តាំ​កន្លែង​ដាក់ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ <?>^{<?>} ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ឬ​អ្នក​អាច​ប្រើ rsup ឬ​sup ។

Icon

ជង់​បញ្ឈរ (២ ធាតុ)

បញ្ចូល​ជង់​បញ្ឈរ​មួយ (ទ្វេ​ធា) ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ binom<?><?> ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

បន្ទាត់​ថ្មី

បញ្ចូល​បន្ទាត់​ថ្មី​មួយ​ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ newline ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

អក្សរ​តូច​ក្រោម​ឆ្វេង

បញ្ចូល​អក្សរ​តូច​ក្រោម​ទៅ​ខាង​ឆ្វេង​នៃ​កន្លែង​ដាក់ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ <?>lsub{<?>} ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

អក្សរ​តូច​ក្រោម​ បាត

បញ្ចូល​អក្សរ​តូច​ក្រោម​មួយ​ដោយ​ផ្ទាល់​នៅ​ក្រោម​កន្លែង​ដាក់ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ <?>csub<?> ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

អក្សរ​តូច​ក្រោម​ស្តាំ

បញ្ចូល​អក្សរ​តូច​ក្រោម​ទៅ​ស្តាំ​នៃ​កន្លែង​ដាក់ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ <?>_{<?>} ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ហើយ​សញ្ញា _ អាច​ជំនួស​ដោយ rsub ឬ​sub ។

Icon

ជង់​បញ្ឈរ (៣ ធាតុ)

បញ្ចូល​ជង់​បញ្ឈរ​មួយ​ដែល​មាន​កន្លែង​ដាក់​បី ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ stack {<?>#<?>#<?>} ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

ចន្លោះ​តូច

បញ្ចូល​ចន្លោះ​តូច​មួយ​ចន្លោះ​កន្លែង​ដាក់​មួយ និង ធាតុ​បន្ទាប់ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ ` ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​បង្អួច "ពាក្យ​បញ្ជា" ។ ពាក្យ​បញ្ជា​ត្រូវ​តែ​លេច​ឡើង​នៅ​ឆ្វេង ឬ​ស្តាំ​នៃ​និមិត្ត​សញ្ញា អថេរ លេខ ឬ​ពាក្យ​បញ្ជា​ពេញ​លេញ ។

Icon

តម្រឹម​ឆ្វេង

រូប​តំណាង​នេះ​ផ្តល់​ការ​តម្រឹម​ឆ្វេង​ទៅ "a" និង បញ្ចូល​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​​អាច​វាយ alignl<?> ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

តម្រឹម​កណ្តាល​ផ្ដេក

ផ្តល់​តម្លៃ​តម្រឹម​កណ្តាល​ផ្ដេក​ទៅ "a" និង បញ្ចូល​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ alignc<?> ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

តម្រឹម​ស្តាំ

បញ្ចូល​ពាក្យ​បញ្ជា​សម្រាប់​ការ​តម្រឹម​ស្តាំ និង កន្លែង​ដាក់​មួយ​ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ alignr<?> ​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

ជង់​ម៉ាទ្រីស

រូប​តំណាង​នេះ​បញ្ចូល​ម៉ាទ្រីស​មួយ​ដែល​មាន​កន្លែង​ដាក់​បួន ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ matrix{<?>#<?>##<?>#<?>#} ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។ ទីតាំង​នៃ​ធាតុ​ក្នុង​ដ្យាក្រាម​នេះ ត្រូវ​បាន​ចង្អុល​ប្រាប់​ដោយ​កូអរដោនេ​ពីរ ដែល​ទី​មួយ​បញ្ជាក់​លេខ​បន្ទាត់ និង ទី​ពីរ​បញ្ជាក់​លេខ​ជួរ​ឈរ ។ អ្នក​ក៏​អាច​ពង្រីក​ម៉ាទ្រីស​នេះ​ក្នុង​ទិស​ណា​មួយ​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ដោយ​បន្ថែម​តួ​អក្សរ ។

Icon

ចន្លោះ

រូប​តំណាង​នេះ​បញ្ចូល​ចន្លោះ ឬ​គម្លាត​រវាង​កន្លែង​ដាក់ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ ~ ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។ ពាក្យ​បញ្ជា​ត្រូវ​តែ​លេច​ឡើង​នៅ​ខាង​ឆ្វេង ឬ​ខាង​ស្តាំ​នៃ​និមិត្ត​សញ្ញា អថេរ លេខ ឬ​ពាក្យ​បញ្ជា​ពេញ​លេញ ។

សម្រាប់​ការ​តម្រឹម ពាក្យ​បញ្ជា alignl, alignc និង alignr នឹង​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ជា​ពិសេស ប្រសិន​បើ​អ្នក​ប្រើ​វា​បាន​ត្រឹមត្រូវ

នៅ​ពេល​ប្រើ​សេចក្តី​ណែនាំ​តម្រឹម ចំណាំ​ថា

ដើម្បី​លៃ​តម្រូវ​ដោយ​ប្រើ​ពាក្យ​បញ្ជា "ម៉ាទ្រីស"

matrix{

alignr sin^2 x + cos^2 x#{}={}#alignl 1 ##

alignr cos^2 x #{}={} #alignl 1 - sin^2 x

}

តម្រឹម​​ទៅ​ឆ្វេង

បើ​បន្ទាត់​មួយ ឬ​កន្សោម​មួយ​ចាប់ផ្តើម​ដោយ​អត្ថបទ វា​ត្រូវ​បាន​តម្រឹម​លើ​ខាង​ឆ្វេង​ដោយ​លំនាំដើម ។ អ្នក​អាច​ប្តូរ​វា​ជាមួយ​ពាក្យ​បញ្ជា តម្រឹម ណា​មួយ ។​ ឧទាហរណ៍​មួយ​គឺ stack{a+b-c*d#alignr "អត្ថបទ"} ដែល​​ "អត្ថបទ" លេច​ឡើង​ដែល​បាន​តម្រឹម​ទៅ​ខាង​ស្តាំ ។ ចំណាំ​ថា អត្ថបទ​តែងតែ​ត្រូវ​បាន​ព័ទ្ធ​ជុំ​វិញ​ដោយ​សញ្ញា​សម្រង់ ។

The standard centralized formulas អាច​ត្រូវ​បាន​តម្រៀប​ទៅ​ឆ្វេង​ដោយ​ពុំ​ចាំចាប់​ប្រើម៉ឺនុយ​​ទ្រង់​ទ្រាយ​ - ការ​តម្រឹម​ ។ ដើម្បី​ធ្វើ​ដូច្នេះ​ ដាក់​ខ្សែ​តួ​អក្សរ​ទំនេរ​មួយ​ដែល​ព័ទ្ធ​ជុំវិញ​ដោយ​សញ្ញា​ក្បៀស​បញ្ច្រាស​ "" មុន​ភាគ​នៃ​រូបមន្ត​ដែល​អ្នក​ចង់​តម្រឹម ។ ឧទាហរណ៍ ដោយវាយ​ "" a+b newline "" c+d បាន​​លទ្ធផល​សមីការ​ទាំងពីរ​ត្រូវ​បាន​តម្រឹម​ឆ្វេង​ជំនួស​ដោយ​នៅ​កណ្តាល ។

រូប​តំណាង​ព្រមាន

នៅ​ពេល​វាយ​ព័ត៌មាន​ក្នុង​បង្អួច​ពាក្យ​បញ្ជា ទ្រង់ទ្រាយ​ខ្លះ​ទាមទារ​ដក​ឃ្លា​សម្រាប់​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ត្រឹមត្រូវ ។ នេះ​គឺ​ពិត ជា​ពិសេស​នៅ​ពេល​បញ្ចូល​តម្លៃ (ឧទាហរណ៍ a lsup{3}) ជំនួស​ឲ្យ​កន្លែង​ដាក់ ។


ចុច តង្កៀប និង ការ​ដាក់​ជា​ក្រុម សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពី​ការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ក្នុង LibreOffice Math ។

ព័ត៌មាន​មាន​សារៈ​សំខាន់​អំពី សន្ទស្សន៍ និង និទស្សន្ត និង ការ​ធ្វើ​មាត្រដ្ឋាន ដែល​ជួយ​អ្នក​រៀបចំ​ឯកសារ​របស់​អ្នក តាម​វិធី​ល្អ​បំផុត​ដែល​អាច​ធ្វើ​បាន ។