គុណលក្ខណៈ

You can choose from various attributes for LibreOffice Math formulas. Some attributes are displayed in the lower part of the Elements pane. These attributes are also listed in the context menu of the Commands window. All attributes not contained in the Elements pane or in the context menu must be typed manually in the Commands window.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​ក្នុង​បង្អួច "ពាក្យ​បញ្ជា" - ជ្រើស គុណ​លក្ខណៈ

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Attributes from the listbox.


The following is a complete list of all attributes available in LibreOffice Math. The symbol next to the attribute indicates that it can be accessed through the Elements pane (choose View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ក្នុង​ការ​ពិពណ៌នា​អនុគមន៍​គុណ​លក្ខណៈ​ខាង​ក្រោម អក្សរ "a" ក្នុង​រូប​តំណាង​សំដៅ​លើ​កន្លែង​ដាក់ ដែល​អ្នក​ចង់​ផ្តល់​តម្លៃ​ទៅ​គុណ​លក្ខណៈ​នី​មួយ​ៗ ។ អ្នក​អាច​ប្តូរ​តួ​អក្សរ​នេះ​ជាមួយ​តួ​អក្សរ​ណា​មួយ ដែល​អ្នក​ជ្រើស ។


អនុគមន៍​គុណ​លក្ខណៈ

Icon

សញ្ញា (´)

បញ្ចូល​កន្លែង​ដាក់​ជាមួយ​ការ​សង្កត់​សំឡេង​ខ្លាំង ។ អ្នក​អាច​វាយacute <?> នៅ​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ផង​ដែរ ។

Icon

សញ្ញា (`)

បញ្ចូល​កន្លែង​ដាក់​ជាមួយgrave accent (grave). អ្នក​អាច​វាយgrave <?> ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ផង​ដែរ ។

Icon

សញ្ញា​ (ˇ)

បញ្ចូល​កន្លែង​ដាក់​ជាមួយ​សញ្ញា ^ បញ្ច្រាស ("checkmark") ពី​លើ​វា ។ អ្នក​អាច​វា check <?> ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ផង​ដែរ ។

Icon

សញ្ញា (˘)

បញ្ចូល​កន្លែង​ដាក់​មួយ និង សញ្ញា​ធ្វើ​ឲ្យ​សំឡេង​ខ្លី ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ breve <?> ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ផង​ដែរ ។

Icon

រង្វង់

បញ្ចូល​កន្លែង​ដាក់​ជាមួយ​រង្វង់​ពី​លើ​វា ។. អ្នក​អាច​វា circle <?> នៅ​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ផង​ដែរ ។

Icon

ព្រួញ​វ៉ិចទ័រ

បញ្ចូល​កន្លែង​ដាក់​ជាមួយ​ព្រួញ​វិចទ័រ ។ អ្នក​អាច​វាយ vec <?> ក្នុង​បង្អួច​ ពាក្យ​បញ្ជា ផង​ដែរ ។

Icon

សញ្ញា (~)

បញ្ចូល​កន្លែង​ដាក់​ជាមួយ​សញ្ញា ~ ។ អ្នក​អាច​វាយ tilde <?> ក្នុង​បង្អួចពាក្យ​បញ្ជា ផង​ដែរ ។

Icon

សញ្ញា (ˆ) (

បញ្ចូល​កន្លែង​ដាក់​មួយ​ជាមួយ​សញ្ញា ^ ("មួក") ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ hat <?> ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​បង្អួច "ពាក្យ​បញ្ជា" ។

Icon

បន្ទាត់​ខាងលើ (របារ)

បញ្ចូល​បន្ទាត់ ("bar") ពី​លើ​កន្លែង​ដាក់ ។ អ្នក​អាច​វាយ bar <?> ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ផង​ដែរ ។

Icon

ចំណុច

បញ្ចូល​កន្លែង​ដាក់​ជាមួយ​ចំណុច​ពី​លើ​វា ។ អ្នក​អាច​វាយ dot <?> ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ផង​ដែរ ។

Icon

ព្រួញ​វ៉ិចទ័រ​ធំ

បញ្ចូល​ព្រួញ​វ៉ិចទ័រ​ធំ​មួយ ជាមួយ​នឹង​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ widevec ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

សញ្ញា ̃

បញ្ចូល​សញ្ញា ~ ធំ ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ widetilde ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

សញ្ញា (ˆ)

បញ្ចូល​សញ្ញា ^ ធំ ("មួក") ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ widehat ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

សញ្ញា (¨)

បញ្ចូល​កន្លែង​ដាក់​ជាមួយ​ចំណុច​ពីរ​ពី​លើ​វា ។ អ្នក​អាច​បញ្ចូល ddot <?> ដោយ​ផ្ទាល់​ទៅ​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

បន្ទាត់​លើ (¯)

បញ្ចូល​បន្ទាត់​លើ​កន្លែង​ជំនួស ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ overline <?> នៅ​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា  ។ បន្ទាត់​កែតម្រូវ​ដោយ​ខ្លួន​វា​ផ្ទាល់ ដើម្បី​ឲ្យ​ត្រូវ​នឹង​ប្រវែង ។

Icon

បន្ទាត់​ក្រោម (_)

បញ្ចូល​បន្ទាត់​ពី​ក្រោម​កន្លែង​ដាក់ ។ អ្នក​អាច​វាយ underline <?> ក្នុង​បង្អួចពាក្យ​បញ្ជា ផង​ដែរ ។

Icon

បន្ទាត់​ឆូត (ឆូត​ពី​លើ)

បញ្ចូល​កន្លែង​ដាក់​ជាមួយ​បន្ទាត់ (or overstrike) កាត់​វា ។ អ្នក​អាច​វាយ overstrike <?> ក្នុង​បង្អួចពាក្យ​បញ្ជា ផង​ដែរ ។

Icon

ចុច​បី

បញ្ចូល​ចំណុច​បី​ពី​លើ​កន្លែង​ដាក់ ។ អ្នក​អាច​វាយ dddot <?> ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ផង​ដែរ ។

Icon

ថ្លា

បញ្ចូល​កន្លែង​ដាក់​សម្រាប់​តួ​អក្សរ​ថ្លា ។ តួ​អក្សរ​នេះ​យក​កន្លែង​របស់ "a" ប៉ុន្តែ​វា​មិន​បង្ហាញ​ទេ ។ អ្នក​អាច​វាយphantom <?> ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ផង​ដែរ ។

រូបតំណាង

ពុម្ពអក្សរ​ដិត

បញ្ចូល​កន្លែង​ដាក់​​មួយ​ដែល​មាន​ទ្រង់ទ្រាយ​ដិត ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ bold <?> ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

រូបតំណាង

ពុម្ពអក្សរ​ទ្រេត

បញ្ចូល​កន្លែង​ដាក់​ជាមួយ​ទ្រង់ទ្រាយ​ទ្រេត ។ អ្នក​អាច​វាយ ital <?> ឬ​italic <?> ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ផង​ដែរ ។

រូបតំណាង

ប្ដូរ​ទំហំ

បញ្ចូល​ពាក្យ​បញ្ជា​មួយ​សម្រាប់​កែប្រែ​ទំហំ​ពុម្ព​អក្សរ និង កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។ កន្លែង​ដាក់​ទី​មួយ​សំដៅ​លើ​ទំហំ​ពុម្ព​អក្សរ (ឧទាហរណ៍ ១២) និង កន្លែង​ដាក់​ទី​ពីរ​ផ្ទុក​អត្ថបទ ។ សម្រាប់​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ត្រឹមត្រូវ បញ្ចូល​ដក​ឃ្លា​មួយ​រវាង​តម្លៃ​ទាំង​ពីរ ។ អ្នក​ក៏​អាច​បញ្ចូល size <?> <?> ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

រូបតំណាង

ប្ដូរ​ពុម្ពអក្សរ

បញ្ចូល​ពាក្យ​បញ្ជា​សម្រាប់​ផ្លាស់ប្ដូរ​ប្រភេទ​ពុម្ព​អក្សរ​ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។ ជំនួស​កន្លែង​ដាក់​ទីមួយ​ជាមួយ​ឈ្មោះ​នៃ ពុម្ព​អក្សរ​ផ្ទាល់​ខ្លួន, Serif, Sans ឬ​Fixed ។ ជំនួស​កន្លែង​ដាក់​ទីពីរ​ជាមួយ​អត្ថបទ ។ អ្នក​អាច​វាយ font <?> <?> ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

ប្រើ​ពាក្យ​បញ្ជា color ដើម្បី​ប្តូរ​ពណ៌​នៃ​រូបមន្ត​របស់​អ្នក ។ វាយ color បន្ទាប់​មក​វាយ​ឈ្មោះ​ពណ៌ (ពណ៌​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន​គឺ white, black, cyan, magenta, red, blue, green និង yellow) បន្ទាប់​មក​វាយ​រូបមន្ត តួ​អក្សរ ឬ​តួ​អក្សរ​ត​គ្នា ។ ដោយ​បញ្ចូល color green size 20 a នោះ​លទ្ធផល​នឹង​បង្ហាញ​អក្សរ "a" ពណ៌​បៃតង ហើយ​មាន​ទំហំ 20 ។

ពាក្យ​បញ្ជា nbold និង nitalic យក​ពុម្ព​អក្សរ​លំនាំ​ដើម​ដិត ឬ​ទ្រេត​ចេញ​ពី​សមាសភាគ​រូបមន្ត ។ ឧទាហរណ៍ យក​ភាព​ទ្រេត​ចេញ​ពី x ក្នុង​រូបមន្ត 5 x + 3=28 by ដោយ​វាយ nitalic ពី​មុខ x ដូច​នៅ​ក្នុង 5 nitalic x + 3=28 ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

គុណ​លក្ខណៈ "acute", "bar", "breve", "check", "circle", "dot", "ddot", "dddot", "grave", "hat", "tilde" និង "vec" មាន​ទំហំ​ថេរ ។ ទទឹង ឬ​ប្រវែង​របស់​ពួក​វា​មិន​អាច​ត្រូវ​បាន​លៃតម្រូវ នៅ​ពេល​បាន​ដាក់​ពី​លើ​និមិត្ត​សញ្ញា​វែង ។


សម្រាប់​ការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ទំហំ អ្នក​អាច​ប្រើ size n, +n, -n, *n និង /n ដែល n គឺ​ជា​កន្លែង​ដាក់ ។ វិធីសាស្ត្រ​នេះ​មាន​ប្រយោជន៍ នៅ​ពេល​ទំហំ​មូលដ្ឋាន​នៃ​រូបមន្ត​កម្មវត្ថុ​ដែល​ត្រូវ​ផ្លាស់ប្តូរ ។ ពាក្យ​បញ្ជា size +n និង size -n ប្តូរ​ទំហំ​ចំណុច ហើយ size *n និង size /n ប្តូរ​ទំហំ​គិត​ជា​ភាគរយ ។ ឧទាហរណ៍ ពាក្យ​បញ្ជា size *1.17 បង្កើន​ទំហំ​តួ​អក្សរ 17% ។

រូប​តំណាង​ព្រមាន

ចំណាំ​ថា ធាតុ​ខ្លះ​ទាមទារ​ដក​ឃ្លា​សម្រាប់​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ត្រឹមត្រូវ ។ នេះ​ជា​ការ​ពិត​ជា​ពិសេស​នៅ​ពេល​អ្នក​បញ្ជាក់​​គុណ​លក្ខណៈ ដែល​មាន​តម្លៃ​ថេរ​ជំនួស​ឲ្យ​កន្លែង​ដាក់ ។


ចំពោះ​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​អំពីការ​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​នៅ​ក្នុង LibreOffice Math សូមមើល វង់ក្រចក និង​ការ​ដាក់​ជា​ក្រុម ។

ព័ត៌មាន​អំពី គុណ​លក្ខណៈ សន្ទស្សន៍ និង និទស្សន្ត និង ការ​ធ្វើ​មាត្រដ្ឋាន អាច​ជួយ​អ្នក​ធ្វើ​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ឯកសារ​របស់​អ្នក​ឲ្យ​កាន់​តែ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ថែម​ទៀត ។