អនុគមន៍

Choose a function in the lower part of the Elements pane. These functions are also listed in the context menu of the Commands window. Any functions not contained in the Elements pane need to be typed manually in the Commands window.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​ក្នុង​បង្អួច "ពាក្យ​បញ្ជា" - ជ្រើស អនុគមន៍

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Functions from the listbox.


The following is a list of all functions that appear in the Elements pane. The icon next to the function indicates that it can be accessed through the Elements pane (menu View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

បញ្ជី​អនុគមន៍

Icon

អនុគមន៍​អិច​ស្ប៉ូណង់​ស្យែល​ធម្មជាតិ

បញ្ចូល​អនុគមន៍​អិច​ស្ប៉ូណង់​ស្យែល​ធម្មជាតិ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ func e^<?> ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

លោការីត​ធម្មជាតិ

បញ្ចូល​លោការីត​ធម្មជាតិ (គោល​ e) ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ ln(<?>) ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

អនុគមន៍​អិច​ស្ប៉ូណង់​ស្យែល

បញ្ចូល​អនុគមន៍​អិច​ស្ប៉ូណង់​ស្យែល ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ exp(<?>) ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

លោការីត

បញ្ចូល​លោការីត​ធម្មតា (គោល 10) ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ log(<?>) ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

អានុភាព

បញ្ចូល x ស្វ័យគុណ y ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ <?>^{<?>} ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។ អ្នក​អាច​ជំនួស​តួអក្សរ ^ ដោយ rsup ឬ​sup ។

Icon

ស៊ីនុស

បញ្ចូល​អនុគមន៍​ស៊ីនុស ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ sin(<?>) ក្នុង​បង្អូច​ ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

កូស៊ីនុស

បញ្ចូល​អនុគមន៍​កូស៊ីនុស ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ cos(<?>) ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

តង់សង់

បញ្ចូល​អនុគមន៍​តង់សង់​មួយ ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ tan<?>) ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

កូតង់សង់

បញ្ចូល​និមិត្ត​សញ្ញា​កូតង់សង់​ ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ cot(<?>) ក្នុង​បង្អួច ​ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

ស៊ីនុស​អ៊ីពែរបូល

បញ្ចូល​ស៊ីនុស​អ៊ីពែរបូល ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ sinh(<?>) ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

ឫស​ការេ

បញ្ចូល​និមិត្ត​សញ្ញា​ឫស​ការេ ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ sqrt(<?>) ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

កូស៊ីនុស​អ៊ីពែរបូល

បញ្ចូល​និមិត្ត​សញ្ញា​កូស៊ីនុស​អ៊ីពែរបូល ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ cosh(<?>) ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

តង់សង់​អ៊ីពែរបូល

បញ្ចូល​និមិត្ត​សញ្ញា​តង់សង់​អ៊ីពែរបូល ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ tanh(<?>) ក្នុង​បង្អួច ​ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

កូតង់សង់​អ៊ីពែរបូល

បញ្ចូល​និមិត្ត​សញ្ញា​កូតង់សង់​អ៊ីពែរបូល ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ coth(<?>) ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

ឫស​ទី n

បញ្ចូល​អនុគមន៍​ឫស​ទី n ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ nroot n x ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

អ័ក្ស​ស៊ីនុស

បញ្ចូល​អនុគមន៍​អ័ក្ស​ស៊ីនុស ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ arcsin(<?>) ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

អ័ក្ស​កូស៊ីនុស

បញ្ចូល​និមិត្ត​សញ្ញា​អ័ក្ស​កូស៊ីនុស ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ arccos(<?>) ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

អ័ក្ស​តង់សង់

បញ្ចូល​អនុគមន៍​អ័ក្ស​តង់សង់ ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ arctan(<?>) ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

អ័ក្ស​កូតង់សង់

បញ្ចូល​អនុគមន៍​អ័ក្ស​កូតង់សង់ ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​អាច​វាយ arccot(<?>) ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

តម្លៃ​ដាច់​ខាត

បញ្ចូល​សញ្ញា​តម្លៃ​ដាច់​ខាត ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ abs(<?>) ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

ស៊ីនុស​អ៊ីពែរបូល​នៃ​ផ្ទៃ

បញ្ចូល​អនុគមន៍​ស៊ីនុស​អ៊ីពែរបូល​នៃ​ផ្ទៃ ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ arsinh(<?>) ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

កូស៊ីនុស​អ៊ីពែរបូល​នៃ​ផ្ទៃ

បញ្ចូល​អនុគមន៍​កូស៊ីនុស​អ៊ីពែរបូល​នៃ​ផ្ទៃ ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ arcosh(<?>) ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

តង់សង់​អ៊ីពែរបូល​នៃ​ផ្ទៃ

បញ្ចូល​អនុគមន៍​តង់សង់​អ៊ីពែរបូល​នៃ​ផ្ទៃ ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ artanh(<?>) ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

កូតង់សង់​អ៊ីពែរបូល​នៃ​ផ្ទៃ

បញ្ចូល​តង់សង់​អ៊ីពែរបូល​នៃ​ផ្ទៃ​ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ arcoth(<?>) ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

ហ្វាក់តូរីយ្យែល

បញ្ចូល​សញ្ញា​ហ្វាក់តូរីយ្យែល​ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​មួយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ fact <?> ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

អ្នក​ក៏​អាច​ផ្តល់​តម្លៃ​សន្ទស្សន៍ ឬ​និទស្សន្ត​មួយ​ទៅ​អនុគមន៍​មួយ ។ ឧទាហរណ៍ វាយ sin^2x បង្ហាញ​លទ្ធផល​ក្នុង​អនុគមន៍ "ស៊ីនុស​ស្វ័យ​គុណ 2x" ។


រូប​តំណាង​ព្រមាន

សូម​ចំណាំ​ថា នៅ​ពេល​វាយ​អនុគមន៍​ដោយ​ដៃ​ក្នុង​បង្អួច "ពាក្យ​បញ្ជា" អនុគមន៍​ខ្លះ​ទាមទារ​ដក​ឃ្លា (ឧទាហរណ៍ abs 5=5 ; abs -3=3) ។