ទំនាក់​ទំនង

You can choose among various relations to structure your LibreOffice Math formula. The relation functions are displayed in the lower part of the Elements pane. The list is also in the context menu of the Commands window. All relations that are not contained in the Elements pane or in the context menu can be typed manually in the Commands window.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​ក្នុង​បង្អួច "ពាក្យ​បញ្ជា" - ជ្រើស ទំនាក់​ទំនង

Choose View - Elements; then on the Elements pane select Relations from the listbox.


The following is a complete list of the relations. The symbol next to the name of the relation indicates that it can be accessed through the Elements pane (choose View - Elements) or through the context menu of the Commands window.

ទំនាក់​ទំនង ៖

Icon

​ស្មើ

បញ្ចូល​សញ្ញា​ស្មើ (=) ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ <?> = <?> ដោយ​ផ្ទាល់​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

មិន​ស្មើ

រូប​តំណាង ឬ​ពាក្យ​បញ្ជា neq បញ្ចូលមិន​ស្មើ​គ្នា ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ <?> neq <?> ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

ដូច​គ្នា​បេះបិទ​ទៅ​នឹង

បញ្ចូល​តួ​អក្សរ​មួយ​សម្រាប់​ទំនាក់​ទំនង ដូច​គ្នា​បេះបិទ​ទៅ​នឹង (ប៉ុន​គ្នា) ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ <?> equiv <?> ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

កែង​ទៅ​នឹង

បញ្ចូល​តួ​អក្សរ​សម្រាប់​ទំនាក់​ទំនង កែង (កែង​ខាង​ស្តាំ) ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ <?> ortho <?> ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

ចែក

បញ្ចូល​តួ​អក្សរ ចែក អ្នក​ក៏​អាច​វាយ <?> divides <?> ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

មិន​ចែក​នឹង

រូប​តំណាង​នេះ​បញ្ចូល​តួ​អក្សរ មិន​ចែក​នឹង ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ <?>ndivides<?> ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

តូច​ជាង

បញ្ចូល​ទំនាក់​ទំនង តូច​ជាង អ្នក​ក៏​អាច​វាយ <?>lt<?> ឬ​<?> < <?> ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

ធំ​ជាង

បញ្ចូល​ទំនាក់​ទំនង ធំ​ជាង អ្នក​ក៏​អាច​វាយ <?> gt <?> ឬ​<?> > <?> ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

ប្រហែល

បញ្ចូល​ទំនាក់​ទំនង ប្រហែល ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ <?> approx <?> ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

ស្រប​ទៅ​នឹង

បញ្ចូល​ទំនាក់​ទំនង ស្រប ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ <?>parallel<?> ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

តូច​ជាង ឬ​ស្មើ​ទៅ​នឹង (ទេរ)

បញ្ចូល​ទំនាក់​ទំនង តូច​ជាង ឬ​ស្មើ​ទៅ​នឹង ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ <?> leslant <?> ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

ធំ​ជាង ឬ​ស្មើ​ទៅ​នឹង (ទេរ)

បញ្ចូល​ទំនាក់​ទំនាក់ ធំ​ជាង ឬ​ស្មើ ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ <?>geslant<?> ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

ស្រដៀង ឬ​ស្មើ​ទៅ​នឹង

បញ្ចូល​ទំនាក់​ទំនង ស្រដៀង ឬ​ស្មើ​ទៅ​នឹង ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ <?>simeq<?> ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

សមាមាត្រ​ទៅ​នឹង

បញ្ចូល​ទំនាក់​ទំនង សមាមាត្រ​ទៅ​នឹង​ ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ <?> prop <?> ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

តូច​ជាង ឬ​ស្មើ

បញ្ចូល​ទំនាក់​ទំនង តូច​ជាង ឬ​ស្មើ​ទៅ​នឹង ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ <?> le <?> ឬ​<?> <= <?> ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

ធំ​ជាង ឬ​ស្មើ

បញ្ចូល​ទំនាក់​ទំនង ធំ​ជាង ឬ​ស្មើ​ទៅ​នឹង ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ <?> ge <?> ឬ​<?> >= <?> ក្នុង​បង្អួច ​ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

ស្រដៀង​ទៅ​នឹង

រូប​តំណាង​នេះ​​បញ្ចូល​ទំនាក់​ទំនង ស្រដៀង​ទៅ​នឹង ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ <?>sim<?> ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

កំណត់​ឲ្យ

បញ្ចូល​​និមិត្ត​សញ្ញា​ទំនាក់​ទំនង កំណត់​ឲ្យ មួយ និង កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វា​យ <?> toward <?> ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

សញ្ញា​នាំឲ្យ​ថយ​ក្រោយ

បញ្ចូល​ទំនាក់​ទំនង​តក្កវិជ្ជា សញ្ញា​នាំឲ្យ​ថយ​ក្រោយ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ dlarrow ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

សមមូល

បញ្ចូល​ទំនាក់​ទំនង​តក្ក​វិជ្ជា សមមូល ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ dlrarrow ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

សញ្ញា​នាំ​ឲ្យ

បញ្ចូល​សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​តក្ក​វិជ្ជា សញ្ញា​នាំ​ឲ្យ ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ drarrow ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

Icon

នាំមុខ

បញ្ចូល​សញ្ញា​ប្រមាណវិធី​តក្ក នាំមុខ កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ prec នៅ​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា បាន​ផង​ដែរ ។

Icon

នៅ​ក្រោយ

បញ្ចូល​សញ្ញា​ប្រមាណវិធី​តក្ក នៅ​ក្រោយ កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ succ នៅ​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា បាន​ផង​ដែរ ។

Icon

មិន​នាំមុខ

បញ្ចូល​សញ្ញា​ប្រមាណវិធី​តក្ក មិន​នាំមុខ កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ nprec នៅ​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា បាន​ផង​ដែរ ។

Icon

មិន​នៅ​ក្រោយ

បញ្ចូល​សញ្ញា​ប្រមាណវិធី​តក្ក មិន​នៅ​ក្រោយ កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ nsucc នៅ​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា បាន​ផង​ដែរ ។

Icon

នាំមុខ ឬ​ស្មើ

បញ្ចូល​សញ្ញា​ប្រមាណវិធី​តក្ក នាំមុខ ឬ​ស្មើ កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ preccurlyeq នៅ​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា បាន​ផង​ដែរ ។

Icon

នៅ​ក្រោយ ឬ​ស្មើ

បញ្ចូល​សញ្ញា​ប្រមាណវិធី​តក្ក នៅ​ក្រោយ ឬ​ស្មើ កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ succcurlyeq នៅ​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា បាន​ផង​ដែរ ។

Icon

នាំមុខ ឬ​សមមូល

បញ្ចូល​សញ្ញា​ប្រមាណវិធី​តក្ក នាំមុខ ឬ​សមមូល កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ precsim នៅ​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា បាន​ផង​ដែរ ។

Icon

នៅ​ក្រោយ ឬ​សមមូល

បញ្ចូល​សញ្ញា​ប្រមាណវិធី​តក្ក នៅ​ក្រោយ ឬ​សមមូល កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។ អ្នក​ក៏​អាច​វាយ succsim នៅ​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា បាន​ផង​ដែរ ។

ដើម្បី​បង្កើត​ទំនាក់​ទំនង ធំ​ជាង​ច្រើនជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​ពីរ វាយ <?> gg <?> ឬ​>> ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

វាយ ll ឬ​<< ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ដើម្បី​បញ្ចូល​ទំនាក់​ទំនង តិច​ជាង​ច្រើន ទៅ​ក្នុង​រូបមន្ត ។

ទំនាក់​ទំនង ត្រូវ​បាន​កំណត់​ជា ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​ពីរ ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ដោយ​វាយ <?>def<?> ។

បញ្ចូល​តួអក្សរ​ភាព​ឆ្លើយឆ្លង រូបភាព​ដោយ និង កន្លែង​ដាក់​ពីរ​ដោយ​វាយ <?> transl <?> ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា ។

ពាក្យ​បញ្ជា <?>transr<?> បញ្ចូល​តួអក្សរ​ភាព​ត្រូវ​គ្នា ច្បាប់​ដើម​​ដោយ ជាមួយ​កន្លែង​ដាក់​ពីរ ។

រូប​តំណាង​ព្រមាន

ចំណាំ​ថា នៅ​ពេល​បញ្ចូល​​ព័ត៌មាន​ដោយ​ដៃ​ក្នុង​បង្អួច ពាក្យ​បញ្ជា​ អ្នក​ត្រូវ​ទុក​ចន្លោះ​រវាង​​សញ្ញា​ប្រមាណ​វិធី​មួយ​ចំនួន សម្រាប់​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ត្រឹមត្រូវ ។ ជា​ពិសេស បើ​អ្នក​កំពុង​ដំណើរ​ការ​ជាមួយ​តម្លៃ ជំនួស​ឲ្យ​កន្លែង​ដាក់ ។ ឧទាហរណ៍ សម្រាប់​ទំនាក់​ទំនង "ត្រូវ​បាន​ចាត់ទុក​ថា​ធំ​ជាង" វាយ 10 gg 1 ឬ​a gg b ។