ពង្រីក

បង្កើន​មាត្រដ្ឋាន​បង្ហាញ​នៃ​រូបមន្ត​ម្ដង 25% ។ កត្តា​ពង្រីក​បច្ចុប្បន្ន ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​នៅ​លើ​របារ​ស្ថានភាព ។ ការ​ជ្រើស​នៃ​ជម្រើស​ពង្រីក​ដែល​អាច​ប្រើ​បាន អាច​ចូល​ដំណើរការ​បាន​តាមរយៈ ម៉ឺនុយ​បរិបទ ។ ម៉ឺនុយ​បរិបទ​នៅ​ក្នុង​តំបន់​ធ្វើការ ក៏​មាន​ពាក្យ​បញ្ជា​ពង្រីក​ផង​ដែរ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស មើល - ពង្រីក

លើ​របារ "ឧបករណ៍" ចុច

រូបតំណាង

ពង្រីក