របារ​ឧបករណ៍​តម្រៀប​ស្លាយ

នៅ​ក្នុង​ទិដ្ឋភាព ឧបករណ៍​តម្រៀប​ស្លាយ របារ ឧបករណ៍​តម្រៀប​ស្លាយ អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ ។

ផ្នែក​

អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ជ្រើស​វត្ថុ​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។

រូបតំណាង

ជម្រើស

បញ្ចាំង​ស្លាយ

​ចាប់ផ្តើម​បញ្ចាំង​ស្លាយ​របស់​អ្នក ។

Icon

បញ្ចាំង​ស្លាយ