​ការ​ផ្លាស់​ទី​ស្រទាប់​ទៅ​ស្រទាប់​ផ្សេង

គំនូរ​ក្នុងស្រទាប់​គាំទ្រLibreOffice Draw ។

  1. ចុច​ និង សង្កត់​វត្ថុ​រហូត​​ដល់​របស់​​វា​បញ្ចេញ​ពន្លឺ​ ។​

  2. អូស​វត្ថុ​ទៅ​ផ្ទាំង​ឈ្មោះ​របស់​ស្រទាប់​ ដែល​អ្នកចង់​ផ្លាស់​​ទី​វា​​ទៅ​ ។

  3. លែង​វត្ថុ​ ។

អំពី​ស្រទាប់

ការ​បញ្ចូល​ស្រទាប់

​ការ​ធ្វើ​ការ​ជា​មួយ​ស្រទាប់