ពង្រីក​ដោយ​ប្រើ​ក្តារ​ចុច

អ្នក​អាច​ប្រើ​បន្ទះ​គ្រាប់​ចុច​ ដើម្បី​ពង្រីក​​ ឬ​ បន្ថយ​​ទិដ្ឋ​ភាព​យ៉ាង​លឿន​ នៅ​លើ​ស្លាយ​របស់​អ្នក​ ។

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

បើ​អ្នក​កំពុង​ប្រើ​កណ្ដុរ​ដែល​មាន​កង់​រមូរ អ្នក​អាច​សង្កត់ បញ្ជា (Ctrl) ហើយ​ត្រឡប់​កង់​ដើម្បី​ផ្លាស់ប្ដូរ​កត្តា​ពង្រីក​ក្នុង​ម៉ូឌុល​មេ​នៃ LibreOffice ទាំងអស់ ។


​គ្រាប់​ចុច​ផ្លូវ​កាត់​សម្រាប់​ការ​បង្ហាញ