ដំណើរ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ចលនា​ស្លាយ

អ្នក​អាច​អនុវត្ត​បែប​ផែន​ពិសេស​មួយ​ដែល​ដំណើរ​ការ​ ពេល​​អ្នក​បង្ហាញ​ស្លាយ​មួយ ។

ដើម្បី​អនុវត្ត​បែប​ផែន​ចលនា​ទៅ​លើ​ស្លាយ​មួយ​

  1. ក្នុង​ទិដ្ឋភាព ធម្មតា ជ្រើស​ស្លាយ​ដែល​អ្នក​ចង់​បន្ថែម​បែបផែន​ផ្លាស់ប្តូរ ។

  2. លើ​ស្លាបព្រិល ភារកិច្ច ចុច ដំណើរ​ផ្លាស់ប្តូរ​ស្លាយ ។

  3. ជ្រើស​ដំណើរ​ផ្លាស់ប្តូរ​ស្លាយ​មួយ​ពី​បញ្ជី ។

អ្នក​អាច​មើល​បែបផែន​ផ្លាស់ប្តូរ​ស្លាយ ក្នុង​បង្អួច​ឯកសារ ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

នៅ​លើ​ស្លាបព្រិល​ស្លាយ រូបតំណាង​នៅ​ក្បែរ​ស្លាយ​មើល​ជាមុន​ទាំងនោះ គឺ​មាន​ដំណើរ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ស្លាយ។ ពេល​អ្នក​ធ្វើ​បទ​បង្ហាញ​ស្លាយ​ដោយ​ប្រើ​កុងសូល​កម្មវិធី​បង្ហាញ, រូបតំណាង​បញ្ជាក់​ថា​ស្លាត​បន្ទាប់​គឺ​មាន​ដំណើរ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ស្លាយ។


ដើម្បី​អនុវត្ត​បែប​ផែន​ដំណើរ​​ផ្លាស់​ប្តូរ​​​ដូច​​គ្នា​ ទៅ​ស្លាយ​ច្រើន​ជាមួយ​

  1. ក្នុង​ទិដ្ឋភាព ឧបករណ៍​តម្រៀប​ស្លាយ ជ្រើស​ស្លាយ​ដែល​អ្នក​ចង់​បន្ថែម​បែបផែន​ផ្លាស់ប្តូរ ។

    If you want, you can use the Zoom toolbarIcon to change the view magnification for the slides.

  2. លើ​ស្លាបព្រិល​ភារកិច្ច ចុច​ដំណើរ​ផ្លាស់ប្តូរ​ស្លាយ ។

  3. ជ្រើស​ដំណើរ​ផ្លាស់ប្តូរ​ស្លាយ​មួយ​ពី​បញ្ជី ។

ដើម្បី​មើល​បែបផែន​ដំណើរផ្លាស់ប្ដូរ​សម្រាប់​ស្លាយ​ជាមុន សូម​ចុច​រូបតំណាង​តូចនៅខាងក្រោម​ស្លាយ​ដែល​នៅលើ ស្លាបព្រឹល​ស្លាយ ។

ដើម្បី​យក​បែប​ផែន​ដំណើរ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ស្លាយ​ចេញ​

  1. ក្នុង​ទិដ្ឋភាព ឧបករណ៍​តម្រៀប​ស្លាយ ជ្រើស​ស្លាយ​ដែល​អ្នក​ចង់​យក​បែបផែន​ផ្លាស់ប្តូរ​ចេញ ។

  2. ជ្រើស គ្មាន​ដំណើរ​ផ្លាស់ប្តូរ ក្នុង​ប្រអប់​បញ្ជី​លើ​ស្លាបព្រិល ភារកិច្ច ។