ជ្រើស​តែ​ផ្ទៃ​អត្ថបទ

Specifies whether to select a text frame by clicking the text.

ក្នុង​ផ្ទៃ​នៃ​ស៊ុម​អត្ថបទ​ដែល​មិន​ត្រូវ​បាន​បំពេញ​ដោយ​អត្ថបទ វត្ថុ​មួយ​ដែល​នៅ​ក្រោយ​ស៊ុម​អត្ថបទ នឹង​អាច​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស ។

រូបតំណាង

ជ្រើស​​តែ​​​​ផ្ទៃ​​​អត្ថបទ​