ខ្ទាស់​ទៅ​នឹង​ចំណុច​វត្ថុ

បញ្ជាក់​ថា​តើ​ត្រូវ​តម្រឹម​វណ្ឌវង្ក​វត្ថុ​ក្រាហ្វិក​ទៅកាន់​ចំណុច​របស់​វត្ថុ​ក្រាហ្វិក​ដែល​នៅ​ជិត​បំផុត​ដែរ​ឬទេ។

នេះ​អនុវត្ត​តែ​ក្នុង​ករណី​​ទស្សន៍​ទ្រនិច ឬ​បន្ទាត់​វណ្ឌវង្ក​មួយ​នៃ​វត្ថុ​ក្រាហ្វិក ស្ថិត​ក្នុង​ជួរ​ខ្ទាស់​ប៉ុណ្ណោះ ។

រូប​​តំណាង​

ខ្ទាស់​​ទៅ​​ចំណុច​​វត្ថុ