ខ្ទាស់​ទៅ​នឹង​ស៊ុម​​វត្ថុ

បញ្ជាក់​ថា​តើ​ត្រូវ​តម្រឹម​វណ្ឌវង្ក​វត្ថុ​ក្រាហ្វិក​ទៅកាន់​ស៊ុម​របស់​វត្ថុ​ក្រាហ្វិក​ដែល​នៅ​ជិត​បំផុត​ដែរ​ឬទេ។

ទស្សន៍​ទ្រនិច ឬ បន្ទាត់​វណ្ឌវង្ក​នៃ​វត្ថុ​ក្រាហ្វិក​ត្រូវ​តែ​ស្ថិត​ក្នុង​ជួរ​ខ្ទាស់ ។

រូប​តំណាង​

ខ្ទាស់​​ទៅ​​ស៊ុម​​វត្ថុ