ខ្ទាស់​ទៅ​នឹង​រឹម​ទំព័រ

បញ្ជាក់​ថា​តើ​ត្រូវ​តម្រឹម​វណ្ឌវង្ក​របស់​វត្ថុ​ក្រាហ្វិក​ទៅកាន់​រឹម​ទំព័រ​ដែល​នៅ​ជិត​បំផុត​ឬ។

ទស្សន៍ទ្រនិច ឬ​បន្ទាត់​វណ្ឌវង្ក​មួយ​នៃ​វត្ថុ​ក្រាហ្វិក ត្រូវ​តែ​ស្ថិត​ក្នុង​ជួរ​ខ្ទាស់ ។

​រូប​តំណាង​​

ខ្ទាស់​​​ទៅ​​រឹម​​ទំព័រ