ខ្ទាស់​ទៅ​បន្ទាត់​ខ្ទាស់

ខ្ទាស់​គែម​វត្ថុ​ដែល​បាន​អូស ទៅកាន់​បន្ទាត់​ខ្ទាស់​ដែល​នៅ​ជិត​បំផុត​ពេល​អ្នក​ប្រលែង​កណ្ដុរ។

រូបតំណាង

ខ្ទាស់​ទៅ​បន្ទាត់​ខ្ទាស់