បញ្ចូល​

រូបតំណាង

បញ្ចូល

បើក​របារ​ឧបករណ៍ បញ្ចូល ដែល​អ្នក​អាច​បន្ថែម​វត្ថុ រួមទាំង​គំនូសតាង សៀវភៅ​បញ្ជី និង រូបភាព ទៅ​ឯកសារ​របស់​អ្នក ។

ស្លាយ

រូបតំណាង

New Page/Slide

ស៊ុម​អណ្តែត

បញ្ចូល​ស៊ុម​អណ្ដែត​មួយ​​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ ។​ ស៊ុម​អណ្ដែត​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ក្នុង​ឯកសារ​ HTML ដើម្បី​បង្ហាញ​មាតិកា​របស់​ឯកសារ​ដទៃ​ទៀត​ ។

រូបតំណាង

ស៊ុម​អណ្តែត​

ឯកសារ

បញ្ចូល​ឯកសារទៅក្នុង​ស្លាយ​សកម្ម ។ អ្នកអាច​បញ្ចូល​ឯកសារ LibreOffice Draw ឬ Impress ឬ​អត្ថបទ​ពី​ឯកសារ HTML ឬ​ឯកសារអត្ថបទ​មួយ ។

រូបតំណាង

ឯកសារ

​សៀវភៅ​បញ្ជី

បញ្ចូល​តារាង​ថ្មី​ទៅ​ក្នុង​ស្លាយ ឬ​ទំព័រ​បច្ចុប្បន្ន ។

រូបតំណាង

សៀវភៅ​បញ្ជី

ពី​ឯកសារ

Inserts an image into the current document .

រូប​តំណាង

Image

Audio or Video

Inserts a video or audio file into your document.

Audio or Video


រូបមន្ត

Inserts a formula into the current document.

រូប​តំណាង

រូបមន្ត

គំនូសតាង

រូប​តំណាង

គំនូសតាង

វត្ថុ OLE​

បញ្ចូល​វត្ថុ OLE ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន ។ វត្ថុ OLE ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ជា​តំណ​មួយ ឬ​វត្ថុ​បង្កប់​មួយ ។

រូប​តំណាង

វត្ថុ OLE