រាង​

បង្កើត​រាង​ពី​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ពីរ​ ឬ​ច្រើន​ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស​ កែប្រែ - រាង (LibreOffice តែ​​ Draw​)

ជ្រើស​វត្ថុ​​ពីរ ឬ​ច្រើន បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ និង ជ្រើស ​​រាង


រាង​ប្រកាន់​យក​​លក្ខណសម្បត្តិ​នៃ​វត្ថុ​ដែល​​ទាប​បំផុត​​​ក្នុង​លំដាប់​ជង់ ។

បញ្ចូល​គ្នា​

បន្ថែម​ផ្ទៃ​នៃ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ទៅ​នឹង​ផ្ទៃ​នៃ​វត្ថុ​ដែល​ទាបបំផុត ក្នុង​ជម្រើស​ ។ ពាក្យ​បញ្ជា​នេះ​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ល្អ​បំផុត​ជាមួយ​នឹង​វត្ថុ​ដែល​ត្រួត​លើ​គ្នា​ ។​

ដក

​ដក​ផ្ទៃ​នៃ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ពី​ផ្ទៃ​នៃ​វត្ថុ​ដែល​ទាប​បំផុត​ ។​

ប្រសព្វ​

​បង្កើត​រាង​ពី​ផ្ទៃ​ត្រួត​លើ​គ្នា​នៃ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ ។​