ខាង​ក្រោយ​វត្ថុ​

ផ្លាស់​ប្តូរ​លំដាប់​ជង់​ដោយ​ផ្លាស់​ទី​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​ នៅ​ខាង​ក្រោយ​វត្ថុ​មួយ​ទៀត​​ ដែល​អ្នក​បញ្ជាក់​​ ។ ទីតាំង​អេក្រង់​របស់​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស​មិន​ផ្លាស់​ប្តូរ​ទេ​ ។​

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស​ ​កែប្រែ​ - រៀបចំ​ - ពីក្រោយ​វត្ថុ (LibreOfficeតែ​ Draw )

បើក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​នៃ​វត្ថុ​ដែល​បាន​ជ្រើស និង ជ្រើស ​រៀបចំ - ក្រោយ​វត្ថុ

លើ​របារ​គូរ បើក​របារ​ឧបករណ៍ រៀបចំ និង ចុច ៖

រូបតំណាង

ខាង​ក្រោយ​វត្ថុ


ជ្រើស​វត្ថុ​ដែល​អ្នក​ចង់​ផ្លាស់ទី​ក្រោយ​វត្ថុ​ផ្សេង​ទៀត ។ ចុច​កណ្តុរ​ស្តាំ ហើយ​ជ្រើស រៀបចំ - ក្រោយ​វត្ថុ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ចុច​វត្ថុ​មួយ​ក្នុង​ស្លាយ​របស់​អ្នក ។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ការ​រៀបចំ​វត្ថុ​នឹង​ប៉ះពាល់​ដល់​លំដាប់​គលើគ្នា​នៃ​វត្ថុ​ទាំងអស់ ក្នុង​ឯកសារ​របស់​អ្នក ។