ប្លង់​ស្លាយ

Opens a submenu with slide layouts.

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - ប្លង់​ស្លាយ


Applying a Slide Design to a Master Slide