វាល​

រាយ​​វាល​រួម​​ ដែល​អ្នក​អាច​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​ស្លាយ​របស់​អ្នក​ ។

ប្រសិន​បើ​អ្នក​ចង់​កែ​សម្រួល​វាល​ក្នុង​ស្លាយ​របស់​អ្នក​ ជ្រើស​វា​ និង ជ្រើស​ កែសម្រួល​ – វាល ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស បញ្ចូល​ - វាល


កាលបរិច្ឆេទ​ (ថេរ)

បញ្ចូល​កាល​បរិច្ឆេទ​បច្ចុប្បន្ន​ ទៅ​ក្នុង​ស្លាយ​របស់​អ្នក​ជា​វាល​ថេរ​ ។ កាល​បរិច្ឆេទ​មិន​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ ។

កាល​បរិច្ឆេទ​ (អថេរ​)

​បញ្ចូល​កាល​បរិច្ឆេទ​បច្ចុប្បន្ន ​ទៅ​ក្នុង​ស្លាយ​របស់​អ្នក​ ជាវាល​​អថេរ​ ។​ កាល​បរិច្ឆេទ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ ពេល​អ្នក​ផ្ទុក​ឯកសារ​ឡើង​វិញ​ ។

ពេល​វេលា ​(ថេរ​)

បញ្ចូល​​ពេល​វេលា​បច្ចុប្បន្ន ​ទៅ​ក្នុង​ស្លាយ​របស់​អ្នក​​​ ជា​វាល​ថេរ​ ។ ពេល​វេលា​​​មិន​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ ។

​ពេល​វេលា​ (អថេរ​)

​បញ្ចូល​ពេល​វេលា​បច្ចុប្បន្ន​ ទៅ​ក្នុង​ស្លាយ​របស់អ្នក​​ជា​វាល​អថេរ​ ។ ពេលវេលា​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ ពេល​អ្នក​ផ្ទុក​ឯកសារ​ឡើង​វិញ​ ។

យុថ្កា​

បញ្ចូល​នាម​ត្រកូល​ និង នាម​ខ្លួន​ ដែល​នឹង​​រាយ ​​ក្នុង​ទិន្នន័យ​អ្នក​ប្រើ​របស់​ LibreOffice ទៅ​ក្នុង​ស្លាយ​សកម្ម​ ។​

លេខ​ទំព័រ

Inserts the page number into the current slide or page. If you want to add a page number to every slide, choose View - Master and insert the page number field. To change the number format, choose - Properties - Page tab and then select a format from the list in the Layout Settings area.

ឈ្មោះ​ឯកសារ​

បញ្ចូល​ឈ្មោះ​ឯកសារ​សកម្ម​ ។ ឈ្មោះ​នោះ​នឹង​លេចឡើង ​បន្ទាប់​ពី​​អ្នក​រក្សា​ទុក​ឯកសារ​ ។