បញ្ចូល​ឯកសារ

បញ្ចូល​ឯកសារទៅក្នុង​ស្លាយ​សកម្ម ។ អ្នកអាច​បញ្ចូល​ឯកសារ LibreOffice Draw ឬ Impress ឬ​អត្ថបទ​ពី​ឯកសារ HTML ឬ​ឯកសារអត្ថបទ​មួយ ។ ប្រសិនបើ​អ្នកមានដំណើរការ​ការតភ្ជាប់​អ៊ីនធឺណិត អ្នកក៏អាច​បញ្ចូល​អត្ថបទ​ពី​ទំព័រ​បណ្ដាញ ដោយ​ការបញ្ចូល URL របស់វា​ទៅក្នុងប្រអប់​ ឈ្មោះឯកសារ  ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស​ បញ្ចូល​ - ឯកសារ

លើ​របារ​ឧបករណ៍ បញ្ចូល ចុច

រូបតំណាង

ឯកសារ


អ្នក​ក៏​អាច​ជ្រើស​ ដើម្បី​បញ្ចូល​តែ​​ស្លាយ ឬ​ វត្ថុ​ជាក់​លាក់​ ពី​ឯកសារ​របស់​ LibreOffice Draw ឬ Impress ។