ការ​បង្ហាញ

ពាក្យបញ្ជា​សាមញ្ញ​សម្រាប់​ស្លាយ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

ជ្រើស​ មើល​ - របារ​ឧបករណ៍​ - ការ​បង្ហាញ


ស្លាយ

ប្លង់​ស្លាយ

Opens a submenu with slide layouts.

ការ​រចនា​ស្លាយ​

បង្ហាញ​ប្រអប់​​ ​រចនាស្លាយ​​ ជា​កន្លែង​ដែល​អ្នក​អាច​ជ្រើស​គ្រោង​របស់​ប្លង់​​ស្លាយ​បច្ចុប្បន្ន​ ។ វត្ថុ​មួយ​ចំនួន​ក្នុង​រចនា​ស្លាយ​​ ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ខាង​ក្រោយ​វត្ថុ ​ក្នុង​ស្លាយ​បច្ចុប្បន្ន​ ។​

ចម្លង​ស្លាយ​

បញ្ចូល​ច្បាប់​ចម្លង​ស្លាយ​បច្ចុ​ប្បន្ន​ បន្ទាប់​ពី​ស្លាយ​បច្ចុប្បន្ន​ ។​

​ពង្រីក​ស្លាយ​

បង្កើត​ស្លាយ​ថ្មី ពីរាល់​ចំណុចគ្រោង​កម្រិត​កំពូល​ទាំងអស់ (អត្ថបទ​មួយកម្រិត​ខាងក្រោម អត្ថបទចំណងជើង​នៅក្នុង​ឋានានុក្រម​គ្រោង) នៅក្នុង​ស្លាយ​ដែលបានជ្រើស ។ អត្ថបទ​គ្រោង ក្លាយជា​ចំណងជើង​របស់​ស្លាយថ្មី ។ ចំណុច​គ្រោង​ខាងក្រោម​កម្រិត​កំពូល នៅលើ​ស្លាយ​ដើម​ត្រូវបានផ្លាស់ទី​ឡើងលើមួយកម្រិត​លើ​ស្លាយថ្មី ។

បញ្ចាំង​ស្លាយ

​ចាប់ផ្តើម​បញ្ចាំង​ស្លាយ​របស់​អ្នក ។