\

តារាង

កំណត់​គុណ​លក្ខណៈ​តារាង​នៅ​ក្នុង​ឯកសារ។

បញ្ជាក់​​ការ​កំណត់​លំនាំដើម សម្រាប់​ជួរ​ឈរ និង ជួរ​ដេក និង របៀប​តារាង ។ ក៏​បញ្ជាក់​​តម្លៃ​ស្តង់ដារ​ផង​ដែរ សម្រាប់​ផ្លាស់ទី និង បញ្ចូល​ជួរ​ឈរ និង ជួរ​ដេក ។ សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម សូម​មើល

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose - LibreOffice Writer/LibreOffice Writer/Web - Table.


លំនាំដើម

កំណត់​លំនាំដើម​សម្រាប់​តារាង​អត្ថបទ​ដែល​បាន​បង្កើត​ថ្មី​ក្នុង​ឯកសារ​អត្ថបទ ។

ក្បាល

បញ្ជាក់​ថា​ជួរដេក​ទី​មួយ​នៃ​តារាង​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ទ្រង់ទ្រាយ​ជាមួយ​រចនាប័ទ្ម​កថាខណ្ឌ "ក្បាល​តារាង" ។

ធ្វើ​ម្តង​ទៀត​លើ​ទំព័រ​នីមួយៗ

បញ្ជាក់​ថា​តើ​ក្បាល​តារាង​នឹង​ត្រូវ​បាន​ផ្អាក​នៅ​លើ​ទំព័រ​ថ្មី​បន្ទាប់ពី​បំបែក​ទំព័រ​ដែរ​ឬទេ។

កុំ​ពុះ (មិន​មែន​ក្នុង HTML)

Specifies that tables are not split by any type of text flow break. You can also find this option in menu Table - Properties - Text Flow.

ស៊ុម

បញ្ជាក់​ថា​ក្រឡា​តារាង​មាន​ស៊ុម​តាម​លំនាំដើម។

ព័ត៌មាន​បញ្ចូល​ក្នុង​តារាង

ការ​ទទួល​ស្គាល់​លេខ

Specifies that numbers in a text table are recognized and formatted as numbers. Table cells in LibreOffice Writer can recognize a number when it is represented in one of the number formats available in categories of Numbers, Percent, Currency, Date, Time, Scientific, Fraction and Boolean.

The recognized number is displayed with default number format for table cells, and sets the cell format to the recognized category. For example, if a number is recognized as Date, the cell format category is set to Date. You can set a specific number format for the cell, for example, a date entered as 8/3/2018 displays as Thursday March 8, 2018 when the cell number format is set to "Friday, December 31, 1999" in the Number Format dialog.

រូប​តំណាង​ចំណាំ

Recognized Date and Time numbers are converted to internal date and time serial values. Percent numbers are converted internally to their numeric values. Boolean values are converted internally to 0 or 1.


When an input cannot be recognized as a number, the number category changes to Text and the input is not changed.

បើ ការ​ទទួល​ស្គាល់​លេខ មិន​ត្រូវ​បាន​សម្គាល់ លេខ​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ​អត្ថបទ និង ត្រូវ​បាន​តម្រឹម​ឆ្វេង​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

ការ​ទទួល​ស្គាល់​ទ្រង់ទ្រាយ​លេខ

បើ ការ​ទទួល​ស្គាល់​ទ្រង់ទ្រាយ​លេខ មិន​ត្រូវ​បាន​ធីក​ទេ នោះ​មានតែ​ព័ត៌មាន​បញ្ចូល​នៅ​ក្នុង​ទ្រង់ទ្រាយ​ដែល​បាន​កំណត់​នៅ​ក្រឡា​ប៉ុណ្ណោះ​នឹង​ត្រូវ​បាន​ទទួល​យក។ ព័ត៌មាន​បញ្ចូល​ផ្សេងទៀត នឹង​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ឡើងវិញ​ទៅជា អត្ថបទ

For example, if a cell contains a date value and has its cell format as date, a new input of a percent value in the cell set the cell format to Text and the percent input number is not recognized.

When Number format recognition is marked, input numbers sets the cell format to the recognized number category.

​តម្រឹម

បញ្ជាក់​ថា​លេខ​គឺ​តែង​ត្រូវ​បាន​តម្រឹម​នៅ​បាត​ខាងស្ដាំ​ក្នុង​ក្រឡា​ជានិច្ច។ បើ​មិន​បាន​ធីក​វាល​នេះ​ទេ នោះ​លេខ​នឹង​ត្រូវ​​បាន​តម្រឹម​កំពូល​ខាងឆ្វេង​នៃ​ក្រឡា​ជានិច្ច។

រូប​តំណាង​ចំណាំ

ទ្រង់ទ្រាយ​ផ្ទាល់​មិន​ត្រូវ​បាន​ជះ​ឥទ្ធិពល​ដោយ​វាល​ តម្រឹម ។ ប្រសិន​បើ​អ្នក​តម្រឹម​កណ្តាល​មាតិកា​ក្រឡា​ដោយ​ផ្ទាល់ ពួក​វា​នៅ​តែ​តម្រឹម​កណ្តាល​ដោយ​មិន​គោរព ថា​តើ​អត្ថបទ ឬ លេខ​ត្រូវ​បាន​ជាប់​ទាក់ទង​នោះ​ទេ ។


ការ​ប្រើ​ក្ដារចុច

ផ្លាស់ទី​ក្រឡា

កំណត់​ការ​កំណត់​លំនាំដើម​សម្រាប់​ផ្លាស់ទី​ជួរ​ដេក និង ជួរ​ឈរ​ដោយ​ប្រើ​ក្តារ​ចុច ។

ជួរ​ដេក

បញ្ជាក់​តម្លៃ​ដែល​ត្រូវ​ប្រើ​សម្រាប់​ផ្លាស់ទី​ជួរដេក។

ជួរ​ឈរ

បញ្ជាក់​តម្លៃ​ដែល​ត្រូវ​ប្រើ​សម្រាប់​ផ្លាស់ទី​ជួរឈរ។

បញ្ចូល

បញ្ជាក់​​ការ​កំណត់​លំនាំដើម​សម្រាប់​បញ្ចូល​ជួរ​ដេក និង ជួរ​ឈរ​ដោយ​ប្រើ​ក្តារ​ចុច ។

ជួរ​ដេក

បញ្ជាក់​តម្លៃ​លំនាំដើម​សម្រាប់​ការ​បញ្ចូល​ជួរដេក។

ជួរ​ឈរ

បញ្ជាក់​តម្លៃ​លំនាំដើម​សម្រាប់​ការ​បញ្ចូល​ជួរឈរ។

ឥរិយាបថ​ជួរ​ដេក​/​ជួរ​ឈរ

កំណត់​បែបផែន​ដែល​ទាក់ទង​នៃ​ជួរ​ដេក និង​ជួរ​ឈរ​លើ​ជួរ​ដេក ឬ​ជួរ​ឈរ​ដូច​គ្នា រួម​ទាំង​លើ​តារាង​ទាំងមូល ។

ថេរ

បញ្ជាក់​ថា​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​​ជួរដេក ឬ​ជួរឈរ គឺ​ប៉ះពាល់​តែ​តំបន់​ពាក់ព័ន្ធ​ដែល​ត្រូវគ្នា​ប៉ុណ្ណោះ។

ថេរ សមាមាត្រ

បញ្ជាក់​ថា​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ជួរដេក ឬ​ជួរឈរ គឺ​ប៉ះពាល់​ដល់​តារាង​ទាំងមូល។

អថេរ

បញ្ជាក់​ថា​ការ​ផ្លាស់ប្ដូរ​ជួរដេក ឬ​ជួរឈរ គឺ​ប៉ះពាល់​ដល់​ទំហំ​តារាង។