ជម្រើស​អ៊ីនធឺណិត

បញ្ជាក់​ការ​កំណត់​អ៊ីនធឺណិត ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose - Internet.


ប្រូកស៊ី

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.