ជម្រើស​ផ្ទុក​/​រក្សា​ទុក

បញ្ជាក់​​ការ​កំណត់ ផ្ទុក​/​រក្សា​ទុក ទូទៅ ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose - Load/Save.


ទូទៅ

ក្នុង​ផ្នែក ទូទៅ អ្នក​អាច​ជ្រើស​​កំណត់​​លំនាំ​ដើម សម្រាប់​រក្សា​ទុក​ឯកសារ និង អាច​ជ្រើស​ទ្រង់ទ្រាយ​ឯកសារ​លំនាំ​ដើម ។

លក្ខណសម្បត្តិ VBA

បញ្ជាក់​លក្ខណសម្បត្តិ​ទូទៅ​សម្រាប់​ផ្ទុក និង​រក្សាទុក​ឯកសារ Microsoft Office ជា​មួយកូដ VBA (Visual Basic for Applications)  ។

Microsoft Office

Specifies the settings for importing and exporting Microsoft Office documents.

ភាព​ឆប​គ្នា HTML

ដាក់​ការ​កំណត់​សម្រាប់​ទំព័រ HTML ។

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

រូប​តំណាង​ព្រមាន

Some options cannot be reset once edited. Either edit back the changes manually or click Cancel and reopen the Options dialog.