ទូទៅ

បញ្ជាក់​ការ​កំណត់​ទូទៅ​សម្រាប់ LibreOffice ។

​​ដើម្បី​ប្រើ​​បញ្ជា​នេះ...

Choose - LibreOffice - General.


ជំនួយ

បញ្ជាក់​​ឥរិយាបថ​របស់​ជំនួយដែលបាន​ដំឡើង ។

ព័ត៌មាន​ជំនួយ​បន្ថែម

បង្ហាញ​អត្ថបទ​ជំនួយ​ពេល​អ្នក​ដាក់​ទស្សទ្រនិច​លើ​រូប​តំណាង ពាក្យ​បញ្ជា​ម៉ឺនុយ ឬ វត្ថុ​បញ្ជា​នៅ​លើ​ប្រអប់ ។

ប្រអប់ បើក/រក្សា​ទុក

ប្រើ​ប្រអប់ LibreOffice

បញ្ជាក់​ថា​តើ​ប្រអប់ LibreOffice ត្រូវ​បាន​ប្រើ​សម្រាប់​បើក និង​រក្សា​ទុក​ឯកសារ​ឬ​អត់ ។ មិន​ដូច្នោះ ប្រអប់​នៃ​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ​នឹង​ត្រូវ​បាន​ប្រើ ។

ប្រអប់ LibreOffice សម្រាប់ បើក និង រក្សា​ទុក ឯកសារ​ត្រូវ​បាន​ពណ៌នា​ក្នុង​ជំនួយ LibreOffice ។

ស្ថានភាព​ឯកសារ

ការ​បោះពុម្ព​កំណត់​ស្ថានភាព​ថា

បញ្ជាក់​​ថា​តើ​ការ​បោះពុម្ព​នៃ​ឯកសារ​នឹង​រាប់​ជា​កំណែ​ប្រែ​មួយ​ឬ​ទេ ។ នៅ​ពេល​ជម្រើស​នេះ​ត្រូវ​បាន​សម្គាល់ នោះ​នៅ​លើក​ក្រោយ​ដូច​គ្នា​ដែល​ឯកសារ​ត្រូវ​បាន​បិទ អ្នក​ត្រូវ​បាន​សួរ​តើ​ភាព​ផ្លាស់ប្តូរ​គួរ​ត្រូវ​បាន​រក្សា​ទុក​ឬ​ទេ ។ កាល​បរិច្ឆេទ​បោះពុម្ព​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ក្នុង​លក្ខណសម្បត្តិ​ឯកសារ​ជា​ភាព​ផ្លាស់ប្តូរ​មួយ ។

ឆ្នាំ (ពីរ​ខ្ទង់)

កំណត់​ជួរ​កាល​បរិច្ឆេទ ដែល​ប្រព័ន្ធ​ទទួល​ស្គាល់​ឆ្នាំ​ដែល​មាន​ពីរ​តួលេខ ។

ក្នុង LibreOffice ឆ្នាំ​ត្រូវ​បាន​បញ្ជាក់​ដោយ​តួលេខ​បួន ដូច្នេះ​ភាព​ខុស​គ្នា​រវាង 1/1/99 និង 1/1/01 គឺ​ពីរ​ឆ្នាំ ។ ការ​កំណត់ ឆ្នាំ (ពីរ​តួលេខ) នេះ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​កំណត់​ឆ្នាំ​ដែល​កាល​បរិច្ឆេទ​ពីរ​តួលេខ ត្រូវ​បាន​បន្ថែម​ទៅ 2000 ។ ឧទាហរណ៍ បើ​អ្នក​បញ្ជាក់​​កាល​បរិច្ឆេទ 1/1/30 ឬ ក្រោយ​មក​ទៀត ធាតុ "1/1/20" ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​ជា 1/1/2020 ជំនួស​ឲ្យ 1/1/1920 ។

Help Improve LibreOffice

Collect usage data and send it to The Document Foundation

Send usage data to help The Document Foundation improve the software usability. The software development team is interested in information about the usage pattern of LibreOffice. This data helps to improve the usability of the applications, by identifying the most frequently used sequences of commands while performing common tasks, and in return, design a user interface that is easier to use and more productive. The usage data is sent anonymously and carry no document contents, only the commands used.