\

ប្តូរ​រវាង​របៀប​បញ្ចូល​ និង របៀប​សរសេរ​ជាន់​លើ

ដោយ​ប្រើ​​ក្តារ​ចុច​​ ៖

ចុច​​​បញ្ជាន់ ​(Insert)​ ដើម្បី​បិទ​បើក​របៀប​សរសេរ​ជាន់​លើ​​ និង របៀប​​​​បញ្ចូល​ ។ របៀប​បច្ចុប្បន្ន​ ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​នៅ​លើ​របារ​ស្ថានភាព ។

ដោយ​ប្រើ​កណ្តុរ ៖

នៅ​លើ​របារ​​ស្ថានភាព ចុច​លើ​ផ្ទៃ​ដែល​ចង្អុល​បង្ហាញ​​​របៀប​បច្ចុប្បន្ន​ដើម្បី​ប្តូរ​ទៅ​របៀប​ផ្សេង ៖

ពាក្យ​បញ្ជា​ក្តារចុច​