ការ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ពុម្ព​លំនាំ​ដើម

ពេល​​​អ្នក​បើក​ឯកសារ​ថ្មី​ជាមួយ​ ឯកសារ - ថ្មី ឯកសារទទេ​បង្ហាញ​ពុម្ពដែល​មាន​មូលដ្ឋានលើ LibreOffice ។ អ្នក​អាច​កែសម្រួល​ កែប្រែ​ ឬ ជំនួស​ពុម្ពនេះ​ ដូច្នេះ​ឯកសារ​ថ្មី​ផ្ទុក​រចនាប័ទ្ម​ប្តូរ​តាមបំណង​របស់អ្នក​ ឬ មាតិកាផ្សេង ។

ការ​កែ​ប្រែ​ពុម្ព​លំនាំ​ដើម

រូប​តំណាង​ចំណាំ

អ្នក​អាច​កំណត់​ពុម្ពឯកសារ​សម្រាប់​ម៉ូឌុល​ LibreOffice នីមួយៗ ។ ការពិពណ៌នា​ដូច​ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​វិធី​ដំណើរការ​ឯកសារ​អត្ថបទ​ ។


  1. Save the document by choosing File - Templates - Save As Template and saving the document in the My Templates category.

  2. ជ្រើស ឯកសារ - ថ្មី - ពុម្ព ។

  3. Double-click My Templates in the list. You will see the user-defined templates in the user directory specified under - LibreOffice - Paths. Select the template you have just saved.

  4. ជ្រើស កំណត់​ជា​លំនាំដើម។ ពេល​អ្នក​បើក​ឯកសារ​អត្ថបទ​ថ្មី​លើក​ក្រោយ ឯកសារ​ថ្មី​នឹង​មាន​មូលដ្ឋាន​នៅ​លើ​ពុម្ព​លំនាំដើម​ថ្មី។

ការ​ប្រើ​ពុម្ព​​ផ្ទាល់​ខ្លួន

មាន​វិធី​​ជាច្រើន​ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​ការងារ​របស់អ្នក​កាន់​តែ​ងាយ​ស្រួល​​ ដោយ​ប្រើ​ពុម្ព​ផ្ទាល់ខ្លួន​របស់​អ្នក​ ។

ពុម្ព​ក្នុង​ថត​ពុម្ព

You can save a new template with File - Templates - Save As Template or by selecting "Template" file type in any Save dialog. Save the template in the user directory specified under - LibreOffice - Paths to be able to access the template from within the File - New - Templates dialog.

ដើម្បី​បើក​ពុម្ព​សម្រាប់​កែសម្រួល ត្រូវ​ចូល ឯកសារ - ថ្មី - ពុម្ព, ជ្រើស​ពុម្ព រួច​ចុច​ប៊ូតុង កែសម្រួល