ការ​ផ្ញើ​ឯកសារ​ជា​អ៊ីមែល

​​ការ​ធ្វើ​ការ​ក្នុង​ LibreOffice អ្នក​អាច​ផ្ញើ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​ជា​ឯកសារ​ភ្ជាប់​អ៊ីមែល​​មួយ ។

  1. Choose File - Send - E-mail Document.

    LibreOffice បើក​កម្មវិធី​អ៊ីមែល​លំនាំដើម​របស់​អ្នក ។

  2. ក្នុង​កម្មវិធី​អ៊ីមែល​​​របស់​អ្នក​ បញ្ចូល​អ្នក​ទទួល​ ប្រធាន​បទ និង អត្ថបទ​មួយ​ចំនួន​ដែល​អ្នក​​ចង់​បន្ថែម​ បន្ទាប់​មក​​ផ្ញើ​អ៊ីមែល ។

រូប​តំណាង​ព័ត៌មាន​ជំនួយ

ក្នុង​ករណី​ដែលអ្នកចង់​ផ្ញើ​អ៊ីមែល​ទៅ​អ្នក​ទទួល​ដែល​មាន​តែ​កម្មវិធី​ដែល​មិនអាច​អាន​ទ្រង់ទ្រាយ OpenDocument បាន អ្នក​អាច​ផ្ញើ​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​នៅ​កនុងទ្រង់ទ្រាយ​កម្មវិធី​មាន​កម្មសិទ្ធិ​ដែលបាន​ប្រើ​ញឹកញាប់​ ។
សម្រាប់​ឯកសារ​អត្ថបទ ជ្រើស ឯកសារ - ផ្ញើ - ឯកសារ​ជា Microsoft Word ។ សម្រាប់​សៀវភៅ​បញ្ជី ជ្រើស ឯកសារ - ផ្ញើ - ឯកសារ​ជា Microsoft Excel ។ និង​សម្រាប់​ការ​បង្ហាញ ជ្រើស ឯកសារ - ផ្ញើ - ឯកសារ​ជា Microsoft PowerPoint ។
ប្រសិនបើ​​អ្នក​ចង់​ផ្ញើ​ឯកសារ​ជា​​ឯកសារ​បានតែ​អាន ជ្រើស ឯកសារ - ផ្ញើ - ឯកសារ​ជា PDF ។
ពាក្យ​បញ្ជា​ទាំងនេះ​មិន​ផ្លាស់ប្ដូរ​​ឯកសារ​បច្ចុប្បន្ន​របស់​អ្នក​ទេ ។ មានតែ​ច្បាប់ចម្លង​បណ្ដោះអាសន្ន​ត្រូវ​បាន​បង្កើត និង​ផ្ញើ ។


ការ​រក្សា​ទុក​ឯកសារ