អនុវត្ត​ហត្ថលេខា​ឌីជីថល​

យក​វិញ្ញាបនបត្រ

អ្នក​អាច​ទទួល​បាន​វិញ្ញាបនបត្រ​ពី​ប្រភព​​នៃ​ការ​បញ្ជាក់​ដោយ​លិខិត ។ គ្មាន​បញ្ហា​ ប្រសិនបើ​​អ្នក​ជ្រើស​ស្ថាប័ន​រដ្ឋាភិបាល ឬ​​ក្រុមហ៊ុន​ឯកជន​ វា​ជា​ទូទៅ​ត្រូវ​បាន​ផ្លាស់ប្ដូរ​អំពី​សេវា​នេះ ឧទាហរណ៍ នៅ​ពេល​​ពួក​យើង​បញ្ជាក់​អត្តសញ្ញាណ​របស់​អ្នក ។ ប្រភព​ចេញ​វិញ្ញាបនបត្រ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​មួយ​ចំនួន​ទៀត ដូច​ជា​គម្រោង​ប្រភព​កូដ​ចំហ CAcert ដែល​ផ្នែក​លើ​ភាព​យល់ដឹង​ពិត​ប្រាកដ បណ្ដាញ​ម៉ូដែល​ដែល​ជឿ​ទុកចិត្ត​និង​ប្រជា​ប្រិយភាព ។

គ្រប់គ្រង​វិញ្ញាបនបត្រ​របស់​អ្នក

ការ​ចុះហត្ថលេខា​ឯកសារ​មួយ

  1. Choose File - Digital Signatures - Digital Signatures.

  2. ប្រអប់​សារ​ណែនាំ​អ្នក​ដើម្បី​រក្សាទុក​ឯកសារ ។ ចុច បាទ/ចាស ដើម្បី​រក្សាទុក​ឯកសារ ។

  3. បន្ទាប់​ពី​រក្សាទុក អ្នក​នឹង​ឃើញ​ប្រអប់ ហត្ថលេខា​ជា​លេខ ។ ចុច បន្ថែម ដើម្បី​បន្ថែម​កូនសោ​សាធារណៈ​ទៅ​ឯកសារ ។

  4. In the Select Certificate dialog, select your certificate and click OK.

  5. You see again the Digital Signatures dialog, where you can add more certificates if you want. Click OK to add the public key to the saved file.

A signed document shows an icon Icon in the status bar. You can double-click the icon in the status bar to view the certificate.

The result of the signature validation is displayed in the status bar and within the Digital Signature dialog. Several documents and macro signatures can exist inside an ODF document. If there is a problem with one signature, then the validation result of that one signature is assumed for all signatures. That is, if there are ten valid signatures and one invalid signature, then the status bar and the status field in the dialog will flag the signature as invalid.

ការ​ចុះហត្ថលេខា​ម៉ាក្រូ​ក្នុង​ឯកសារ​មួយ

ជា​ធម្មតា ម៉ាក្រូ​ជា​ផ្នែក​នៃ​ឯកសារ​មួយ ។ បើ​អ្នក​ចុះ​ហត្ថលេខា​ឯកសារ​មួយ ម៉ាក្រូ​ដែល​ស្ថិត​ក្នុង​ឯកសារ​នឹង​ត្រូវ​បាន​ចុះ​ហត្ថលេខា​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ។ បើ​អ្នក​ចុះ​ហត្ថលេខា​តែ​ម៉ាក្រូ សូម​អនុវត្ត​ដូច​ខាង​ក្រោម ៖

  1. ជ្រើស​ ឧបករណ៍ - ម៉ាក្រូ - ហត្ថលេខា​ជា​លេខ

  2. អនុវត្ត​ហត្ថលេខា​ដូច​បាន​ពណ៌នា​ខាង​លើ សម្រាប់​ឯកសារ ។

When you open the Basic IDE that contains signed macros, you see an iconIcon in the status bar. You can double-click the icon in the status bar to view the certificate.