ការ​ចុះឈ្មោះ​ និង លុប​មូលដ្ឋានទិន្នន័យមួយ

ទិន្នន័យ​ពី​ ឯកសារ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ណាមួយ​អាច​ត្រូវ​បាន​ចុះឈ្មោះ​​ក្នុង LibreOffice ។ ដើម្បី​ចុះឈ្មោះ​​មាន​ន័យ​ថា​ត្រូវ​ប្រាប់​ LibreOffice ដែល​ទិន្នន័យ​ត្រូវ​បាន​កំណត់​ទីតាំង​ វិធី​ដែល​វា​ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​ វិធី​ត្រូវ​ទទួល​​ទិន្នន័យ​នោះ និង​ អ្វី​ផ្សេងៗ​ទៀត​ ។ ម្តង​នោះ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ត្រូវ​បាន​ចុះឈ្មោះ​ អ្នក​អាច​ប្រើ​ពាក្យ​បញ្ជា​ម៉ឺនុយ មើល - ប្រភព​ទិន្នន័យ ដើម្បី​ចូលដំណើរ​ការ​កំណត់​ត្រា​ទិន្នន័យ​ពី​ឯកសារ​អត្ថបទ​ និង សៀវភៅ​បញ្ជី​របស់​អ្នក​​ ។

ដើម្បី​ចុះ​ឈ្មោះ​ឯកសារ​មូលដ្ឋាន​‘ិន្នន័យ​ដែល​មានសÒរាប់​មួយ​ ៖

  1. ជ្រើស - LibreOffice Base - មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

  2. ចុច ថ្មី ហើយ​ជ្រើស​ឯកសារ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។

ដើម្បី​យក​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​​ចេញ​ពី​ LibreOffice

  1. ជ្រើស - LibreOffice Base - មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

  2. ជ្រើស​ឯកសារ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ និង ចុច​ លុប ។