ការ​បង្កើត​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ថ្មី​មួយ

  1. ជ្រើស ឯកសារ - ថ្មី - មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ ។

    វា​នឹង​បើក​ អ្នកជំនួយ​ការ​​មូលដ្ឋានទិន្នន័យ ដែល​អ្នក​អាច​​បង្កើត​ឯកសារ​មូលដ្ឋានទិន្នន័យ​ថ្មី​មួយ ។

  2. ក្នុង​អ្នកជំនួយការ​​​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​​​ ជ្រើស​ប្រភេទ​​មូលដ្ឋានទិន្នន័យ​ និង​ ជ្រើស​ជម្រើស​​បើក​អ្នកជំនួយ​ការតារាង​ ជាអ្នកជំនួយ​ការ​​​បន្ទាប់​ ។

    អ្នក​ជំនួយ​ការ​តារាង​ ជួយ​​អ្នក​​បន្ថែម​តារាង​មួយ​ទៅ​ឯកសារ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ថ្មី ។