ការ​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​ពីរ​​ឯកសារ​អត្ថបទ​

អ្នក​អាច​​​បញ្ចូល​អត្ថបទ​ទៅ​ក្នុង​ប្រភេទ​ឯកសារ​​ ដូច​ជា​ការ​បង្ហាញ​ និង​ សៀវភៅ​បញ្ជី ។ ចំណាំ​ថា​ មាន​ភាព​ខុស​គ្នា​មួយ​​រវាង​ ថាតើ​អត្ថបទ​ត្រូវ​បាន​បញ្ចូល​ទៅ​ក្នុង​ស៊ុម​អត្ថបទ​មួយ​​ ​ក្រឡា​សៀវភៅ​បញ្ជី​មួយ​ ឬ ទៅ​ក្នុង​ទិដ្ឋភាព​គ្រោង​របស់​ការ​បង្ហាញ​មួយ ។

រូប​តំណាង​

ដើម្បី​ជ្រើស​ទ្រង់​ទ្រាយ​​ដែល​​​មាតិកា​ក្តារ​តម្បៀត​ខ្ទាស់​នឹង​ត្រូវ​បានបិទភ្ជាប់ ចុច​ព្រួញ​នៅ​ជាប់​នឹង​​រូបតំណាង​ បិទភ្ជាប់ នៅ​លើ​​របារ​ស្តង់ដារ ឬ ជ្រើស​ កែសម្រួល - បិទភ្ជាប់ពិសេស បន្ទាប់​មក​ជ្រើស​ទ្រង់ទ្រាយ​ដែល​សម​រម្យ ។

ការ​ចម្លង​អត្ថបទ​ដោយ​ប្រើ​​​អូស​ និង ទម្លាក់

ការ​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​ពី​សៀវភៅ​បញ្ជី​

ការ​ចម្លង​វត្ថុ​គំនូរ​ទៅ​ក្នុង​ឯកសារ​ផ្សេងៗ​ទៀត