ការ​ប្រើ​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​

ដើម្បី​ធ្វើ​ឲ្យ​​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​​របស់​វត្ថុ​សកម្ម ដំបូង​ចុច​វត្ថុ​ ដោយ​ប្រើ ប៊ូតុង​កណ្ដុរ​ដើម្បីជ្រើស ហើយ​បន្ទាប់​មក  ។ ម៉ឺនុយ​បរិបទ​មួយ​ចំនួន​អាច​ត្រូវ​បាន​ សូម្បី​តែ​វត្ថុ​មិន​ត្រូវ​បាន​ជ្រើស​ក៏​ដោយ ។ រក​ម៉ឺនុយ​បរិបទ​​​នៅ​កន្លែង​ណាមួយ​នៅ​ក្នុង LibreOffice ។