កំណត់​ក្រាហ្វិក និង​ពណ៌​ក្នុង​ផ្ទៃ​ខាងក្រោយ​ទំព័រ (ព្រាលៗ)

  1. ជ្រើស ទ្រង់ទ្រាយ - ទំព័រ ។

  2. នៅ​លើ​​ទំព័រ​ផ្ទាំង​ ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​ ជ្រើស​ពណ៌​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ​ ឬ ក្រាហ្វិក​​ផ្ទៃ​ខាង​ក្រោយ ។

    រូប​តំណាង​ចំណាំ

    ក្នុង​សៀភៅ​បញ្ជី ផ្ទៃ​ខាងក្រោយ​នេះ​លេចឡើង​តែ​ក្នុង​ការ​បោះពុម្ព​ក្រោយ​ក្រឡា ដែល​គ្មាន​ទ្រង់ទ្រាយ​នៅ​កន្លែង​ផ្សេង ។