របារ​ឧបករណ៍

ក្នុង​បង្អួច​ឯកសារ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​មួយ អ្នក​អាច​មើល​ឃើញ​របារ​ឧបករណ៍​ខាងក្រោម ។

តារាង

បើក​វត្ថុ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

បើក​តារាង​ដែល​បាន​ជ្រើស នោះ​​អ្នក​អាច​បញ្ចូល កែសម្រួល ឬ​លុប​កំណត់ត្រា ។

កែ​សម្រួល

បើក​តារាង​ដែល​បាន​ជ្រើស នោះ​អ្នក​អាច​ផ្លាស់ប្តូរ​រចនា​សម្ព័ន្ធ ។

លុប

លុប​តារាង​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ប្តូរ​​ឈ្មោះ

ប្តូរ​ឈ្មោះ​របស់​តារាង​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

សំណួរ

បើក​វត្ថុ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

បើក​សំណួរ​ដែល​បាន​ជ្រើស នោះ​អ្នក​អាច​បញ្ចូល កែសម្រួល ឬ​លុប​កំណត់ត្រា ។

កែ​សម្រួល

បើក​សំណួរ​ដែល​បាន​ជ្រើស នោះ​អ្នក​អាច​ផ្លាស់ប្តូរ​រចនាសម្ព័ន្ធ ។

លុប

លុប​សំណួរ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ប្តូរ​​ឈ្មោះ

ប្តូរ​ឈ្មោះ​របស់​សំណួរ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

សំណុំ​បែបបទ

បើក​វត្ថុ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

បើក​សំណុំ​បែបបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស នោះ​អ្នក​អាច​បញ្ចូល កែសម្រួល ឬ​លុប​កំណត់ត្រា ។

កែ​សម្រួល

បើក​សំណុំ​បែបបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស នោះ​អ្នក​អាច​ផ្លាស់ប្តូរ​ប្លង់ ។

លុប

លុប​សំណុំ​បែបបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ប្តូរ​​ឈ្មោះ

ប្តូរ​ឈ្មោះ​របស់​សំណុំ​បែបបទ​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

របាយការណ៍

បើក​វត្ថុ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ

បើក​របាយការណ៍​ដែល​បាន​ជ្រើស នោះ​អ្នក​អាច​បញ្ចូល កែសម្រួល ឬ​លុប​កំណត់ត្រា ។

កែ​សម្រួល

បើក​របាយការណ៍​ដែល​បាន​ជ្រើស នោះ​អ្នក​អាច​ផ្លាស់ប្តូរ​ប្លង់ ។

លុប

លុប​របាយការណ៍​ដែល​បាន​ជ្រើស ។

ប្តូរ​​ឈ្មោះ

 ។ប្តូរ​ឈ្មោះ​របស់​របាយការណ៍​ដែល​បាន​ជ្រើស ។