អ្នក​ជំនួយការ​តារាង - ​បង្កើត​តារាង

បញ្ចូល​ឈ្មោះ​សម្រាប់​តារាង ហើយ​បញ្ជាក់​ថាតើ​អ្នកចង់​កែប្រែ​តារាង​បន្ទាប់​ពី​បញ្ចប់​អ្នក​ជំនួយការ​ឬ​អត់ ។

ឈ្មោះ​​តារាង

បញ្ជាក់​​ឈ្មោះ​តារាង ។

កាតាឡុក​នៃ​តារាង

ជ្រើស​​​កាតាឡុក​សម្រាប់​តារាង ។ (អាច​ប្រើ​បាន​លុះ​ត្រា​តែ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​គាំទ្រ​កាតាឡុក)

គំនូរ​បំព្រួញ​នៃ​តារាង

ជ្រើស​គំនូរ​បំព្រួញ​សម្រាប់​តារាង ។ (អាច​ប្រើ​បាន​លុះ​ត្រា​តែ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​គាំទ្រ​គំនូរ​បំព្រួញ)

កែសម្រួល​ការ​រចនា​តារាង

ជ្រើស​ដើម្បី​រក្សាទុក និង​កែសម្រួល​ការ​រចនា​តារាង ។

បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​ភ្លាម

ជ្រើស​ដើម្បី​រក្សា​ទុក​ការ​រចនា​តារាង និង​បើក​តារាង​ដើម្បី​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ ។

បង្កើត​សំណុំ​បែបបទ​មួយ​​​ដោយ​ផ្អែក​លើ​តារាង​នេះ

ជ្រើស ដើម្បី​បង្កើត​សំណុំ​បែបបទ​មួយ​ដោយ​​ផ្អែក​លើ​តារាង ។ សំណុំ​​បែបបទ​នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​លើ​ឯកសារ​អត្ថបទ​ជាមួយ​ការ​កំណត់​ដែល​ប្រើ​ចុង​ក្រោយ​នៃ អ្នក​ជំនួយការ​សំណុំ​បែប​បទ

អ្នក​ជំនួយការ​តារាង