អ្នក​ជំនួយការ​តារាង - កំណត់​កូនសោ​សំខាន់

បញ្ជាក់​​វាល​មួយ​ក្នុង​តារាង​ដែល​ត្រូវ​ប្រើ​ជា​កូនសោ​សំខាន់ ។

បង្កើត​កូនសោ​សំខាន់

ជ្រើស​ដើម្បី​បង្កើត​កូនសោ​សំខាន់ ។ បន្ថែម​កូនសោ​សំខាន់​ទៅ​រាល់​​តារាង​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ដើម្បី​សម្គាល់​កំណត់​ត្រា​នីមួយៗ​ ។ សម្រាប់​ប្រព័ន្ធ​មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ខ្លះ​ក្នុង​ LibreOffice គឺ​ចាំបាច់​សម្រាប់​កែសម្រួល​តារាង ។

បន្ថែម​កូន​សោ​ចម្បង​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ

ជ្រើស​ដើម្បី​បន្ថែម​កូនសោ​សំខាន់​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ជា​វាល​បន្ថែម​មួយ ។

ប្រើ​វាល​ដែល​មាន​ស្រាប់​មួយ​ជា​កូនសោ​ចម្បង

ជ្រើស​ដើម្បី​ប្រើ​វាល​​មាន​ស្រាប់​ដែល​មាន​តម្លៃ​តែ​មួយ​ជា​កូនសោ​សំខាន់ ។

ឈ្មោះ​វាល​

ជ្រើស​ឈ្មោះ​វាល ។

តម្លៃ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​

ជ្រើស​ដើម្បី​បញ្ចូល​តម្លៃ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ និង​បង្កើន​តម្លៃ​របស់​វាល​សម្រាប់​កំណត់ត្រា​ថ្មី​មួយ ។ មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យ​ត្រូវ​គាំទ្រ​កំនើន​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ​ ដើម្បី​ប្រើ​លក្ខណៈ​ពិសេស​ តម្លៃ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ ។

កំណត់​គ្រាប់​ចុច​សំខាន់​ដោយ​វាល​ជាច្រើន

ជ្រើស​ដើម្បី​បង្កើត​កូន​សោ​ចម្បង​ពី​បន្សំ​របស់​វាល​ដែល​មាន​ស្រាប់​ជា​ច្រើន ។

វាល​​ដែល​មាន​

ជ្រើស​វាល​មួយ និង​ចុច > ដើម្បី​បន្ថែម​វា​ទៅ​បញ្ជី​វាល​កូនសោ​សំខាន់ ។

>

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

<

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

វាល​កូនសោ​សំខាន់

ជ្រើស​វាល​មួយ និង​ ចុច < ដើម្បី​យក​វា​ចេញ​ពី​បញ្ជី​វាល​កូនសោ​សំខាន់​ចេញ ។ កូនសោ​សំខាន់​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ជា​ការ​​ដាក់​បន្ត​គ្នា​នៃ​ក្រឡា​ទទឹង​ក្នុង​បញ្ជី​នេះ ពី​បាត​ដល់​កំពូល ។

អ្នក​ជំនួយការ​តារាង - ​បង្កើត​តារាង