អ្នក​ជំនួយការ​សំណួរ - ឈ្មោះ​ក្លែងក្លាយ

ផ្តល់​ឈ្មោះ​ក្លែងក្លាយ​ទៅ​ឲ្យ​ឈ្មោះ​វាល ។ ឈ្មោះ​ក្លែងក្លាយ​គឺ​ស្រេច​ចិត្ត និង​អាច​ផ្តល់​ឈ្មោះ​ពិរោះ​ជាច្រើន ដែល​នឹង​ត្រូវ​បង្ហាញ​ជា​ឈ្មោះ​វាល ។ ឧទាហរណ៍ ឈ្មោះក្លែងក្លាយ​អាច​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​ ពេល​ដែល​វាល​ពី​តារាង​ផ្សេង​មាន​ឈ្មោះ​ដូច​គ្នា ។

ឈ្មោះ​ក្លែងក្លាយ

បញ្ចូល​ឈ្មោះ​ក្លែង​ក្លាយ​សម្រាប់​ឈ្មោះ​វាល ។

អ្នក​ជំនួយការ​សំណួរ - ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ