អ្នក​ជំនួយការ​សំណួរ - លម្អិត ឬ​សង្ខេប

បញ្ជាក់​​ថាតើ ត្រូវ​បង្ហាញ​កំណត់​ត្រា​នៃ​សំណួរ​ទាំងអស់ ឬ​គ្រាន់​តែ​លទ្ធផល​នៃ​អនុគមន៍ផ្តុំ ។

ទំព័រ​នេះ​ត្រូវ​បាន​បង្ហាញ​តែ​ក្នុង​ពេល​ដែល​មាន​វាល​លេខ​ក្នុង​សំណួរ​ដែល​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​ប្រើ​អនុគមន៍ផ្គុំ ។

សំណួរ​ជា​លម្អិត

ជ្រើស​ដើម្បី​បង្ហាញ​កំណត់​ត្រា​នៃ​សំណួរ​ទាំង​អស់

សំណួរ​សង្ខេប

ជ្រើស​ដើម្បី​បង្ហាញ​តែ​លទ្ធផល​នៃ​អនុគមន៍​ផ្តុំ ។

​ជ្រើស​អនុគមន៍​ផ្តុំ និង​ឈ្មោះ​វាល​លេខ​ក្នុង​ប្រអប់​បញ្ជី ។ អ្នក​អាច​បញ្ចូលអនុគមន៍​ផ្តុំ​បាន​ច្រើន​តាម​ចិត្ត​ អនុគមន៍​ផ្តុំ​មួយ​ក្នុង​ជួរ​ដេក​មួយ​នៃ​វត្ថុ​បញ្ជា ។

អនុគមន៍​ផ្តុំ

ជ្រើស​អនុគមន៍​ផ្តុំ ។

ឈ្មោះ​វាល​

ជ្រើស​ឈ្មោះ​វាល​តម្លៃ​លេខ ។

+

បន្ថែម​ពី​ក្រោយ​នូវ​ជួរដេក​ថ្មី​មួយ​នៃ​វត្ថុ​បញ្ជា ។

-

យក​ជួរដេក​ចុង​ក្រោយ​​នៃ​វត្ថុ​បញ្ជាចេញ ។

អ្នក​ជំនួយការ​សំណួរ - ក្រុម